Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 209 000,00 Euro na…

Łódź: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 209 000,00 Euro na Konserwację dźwigów w budynkach kompleksu EC1 Łódź Miasto Kultury
Numer ogłoszenia: 15858 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi , ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 59 53, faks 42 638 59 58.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 209 000,00 Euro na Konserwację dźwigów w budynkach kompleksu EC1 Łódź Miasto Kultury.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  a. Konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń dźwigowych
  w budynkach EC1 Wschód, kompleksu EC1 Łódź- Miasto Kultury w Łodzi,
  ul. Targowa 1/3 wraz z zapewnieniem serwisu całodobowego (pogotowie dźwigowe),
  24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.- Zadanie 1,
  b. Konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń dźwigowych
  w budynkach EC1 Zachód, kompleksu EC1 Łódź- Miasto Kultury w Łodzi,
  ul. Targowa 1/3 wraz z zapewnieniem serwisu całodobowego ( pogotowie dźwigowe), 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu – Zadanie 2,
  c. Obsługa eventów obejmująca stałą obecność w siedzibie Zamawiającego, dwóch pracowników Wykonawcy w trakcie trwania eventów/koncertów/konferencji w celu realizacji czynności określonych mianem Zadania 1 i Zadania 2.
  Szczegółowe informacje dotyczące dźwigów, o których mowa w pkt. a, b, c określają Załącznik 2 i Załącznik 3 do SIWZ zawierające zestawienie dźwigów w budynkach EC1 Łódź Miasto Kultury..

  II.1.5)

  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nieprzekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy PZP.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium
  Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
  w wysokości: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
  2.FORMA, Termin i miejsce wniesienia wadium
  1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ.
  2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy:
  a) pieniądzu;
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c) gwarancjach bankowych;
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
  3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
  PKO BP S.A Oddział w Łodzi
  numer rachunku: 02 1020 3352 0000 1602 0221 0482
  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
  4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.
  5.Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób:
  WADIUM postępowanie nr ZP/02/PN/2016.
  6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zaleca się, aby zawierała ona następujące elementy:
  1)oznaczenie dającego zlecenie, beneficjenta gwarancji – tj. Zamawiającego, gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji
  oraz wskazanie ich siedzib,
  2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
  w tym w szczególności określenie podmiotu składającego ofertę (Wykonawcy) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazanie wszystkich tych podmiotów (wykonawców),
  3)kwotę gwarancji,
  4)termin ważności gwarancji (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
  5)nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji
  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie, że:
  a)Wykonawca (którykolwiek z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
  w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
  w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
  w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej chyba, że udowodni,
  że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp lub
  b)Wykonawca (którykolwiek z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp lub
  c)Wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp lub
  d)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), którego oferta została wybrana, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
  6)Postanowienia pkt 5 powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych
  w pkt. 2e.
  7)Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
  3.Utrata wadium
  Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art. 46 ust.5 oraz art.46 ust.4a ustawy Pzp.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na Formularzu nr 2.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu oceny spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
    że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje/wykonał:
    co najmniej jedna usługa o charakterze ciągłym, trwająca co najmniej przez okres 6 miesięcy, polegająca na konserwacji i utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej, co najmniej 20 dźwigów osobowych w jednym kompleksie budynków.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na Formularzu nr 2.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej 2 osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje do konserwacji następujących urządzeń technicznych:
    a)Dźwigi osobowe i towarowe
    z napędem elektrycznym
    ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym
    ze sterowaniem mikroprocesorowym
    z napędem hydraulicznym
    ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym
    ze sterowaniem mikroprocesorowym
    dźwigi towarowe małe
    b)urządzenia dla osób niepełnosprawnych
    c)Dźwigniki:
    podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów
    stacjonarne, przewoźne i przenośne
    montowane na pojeździe
    d)Przenośniki osobowe i towarowe:
    schody i chodniki ruchome
    przenośniki dla celów rekreacyjno-rozrywkowych
    przenośniki towarowe
    potwierdzone przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Powyższe kwalifikacje dotyczą każdej osoby, o której mowa w niniejszym ppkt. Wskazane osoby powinny posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w pracy polegającej na konserwacji dźwigów towarowych lub osobowych.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na Formularzu nr 2.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
   że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje/wykonał:
   co najmniej jedna usługa o charakterze ciągłym, trwająca co najmniej przez okres 6 miesięcy, polegająca na konserwacji i utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej, co najmniej 20 dźwigów osobowych w jednym kompleksie budynków.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 90
  • 2 – Czas reakcji od zgłoszenia awarii – 10

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ec1lodz.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: EC1 Łódź- Miasto Kultury w Łodzi
  ul.Targowa 1/3
  90-022 Łódź.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 11:00, miejsce: EC1 Łódź- Miasto Kultury w Łodzi
  ul.Targowa 1/3
  90-022 Łódź.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie