Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000,00 euro prowadzonym…

Łódź: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi konserwacji, napraw oraz transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz usługi konserwacji i napraw systemów sieci niskoprądowych..
Numer ogłoszenia: 21964 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5437 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 59 53, faks 42 638 59 58.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi konserwacji, napraw oraz transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz usługi konserwacji i napraw systemów sieci niskoprądowych…

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów, konserwacji, napraw oraz transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz usługi przeglądów i konserwacji systemów sieci niskoprądowych znajdujących się w budynkach EC1 Zachód kompleksu budynków EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Wielobranżowy TELVID Andrzej Łyźniak, Frańciszkańska 125, 91-845 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199260,00

  • Oferta z najniższą ceną: 199260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199260,00

  • Waluta: PLN .