Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO…

Rawa Mazowiecka: Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów
w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka

Numer ogłoszenia: 24306 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. , ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 814 24 24, faks 46 814 24 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgopukinin.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów
w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w tym demontaż odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie porządku w hali sortowni, a także na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Zakład ZGO Pukinin nr 140, 96-200 Rawa Mazowiecka. Usługa ręcznego sortowania polegać będzie na wybieraniu asortymentu (takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło, metale żelazne i nieżelazne, a także innych asortymentów wskazanych przez Zamawiającego) z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Zamawiający ustala normę wysegregowanych odpadów w ilości 0,50 Mg na jednego pracownika na jeden dzień roboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Dopuszczalne formy wadium. a) Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) Gwarancje bankowe, d) Gwarancje ubezpieczeniowe, e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. numer konta 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w oddzielnej kopercie razem z ofertą z oznaczeniem .Wadium. Kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kserokopię wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Pozostałe informacje dotyczące wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako data wpłacenia wadium. 4) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium. 5) Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy. 6) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. c) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy UZP. f) Nie należą do tej samej grupy kapitałowej chyba, że wykażą iż istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/niespełna.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia należy złożyć Załącznik Nr 3. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności był krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę trwającą minimum 2 lata polegającą na ręcznym sortowaniu odpadów, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z uwzględnieniem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Wykaz wykonanych usług należy potwierdzić referencjami w języku polskim. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/niespełna.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia należy złożyć załącznik Nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, stopnia niepełnosprawności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje minimum 10 osobami w charakterze sortowacza odpadów, w tym 1 osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zamawiający zastrzega, że 100% osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Zakład ZGO Pukinin nr 140, 96-200 Rawa Mazowiecka musi być zatrudnione na umowę o pracę, w innym przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/niespełna.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy złożyć a) załącznik Nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, stopnia niepełnosprawności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje minimum 10 osobami w charakterze sortowacza odpadów, w tym 1 osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zamawiający zastrzega, że 100% osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Zakład ZGO Pukinin nr 140, 96-200 Rawa Mazowiecka musi być zatrudnione na umowę o pracę, w innym przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. b) Oświadczenie wykonawcy, że 100% osób realizujących czynności w ramach przedmiotu zamówienia w tym 1 osoba niepełnosprawna z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą zatrudnione na umowę o pracę wg załączonego do Specyfikacji Załącznika nr 6. Ponadto Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia, że wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia są zatrudnione na umowę o pracę w tym jedna osoba jest niepełnosprawna i posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zamawiajmy zastrzega sobie prawo do kontroli w/w umów oraz w/w orzeczenia. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy zobowiązany będzie ponadto przedłożyć wszystkie wymagane prawem niezbędne do prawidłowego wykonania usługi dokumenty takie jak: wykaz osobowy wszystkich zatrudnionych pracowników przeznaczonych do realizacji zadań umowy (imię i nazwisko pracownika), przeszkolenia bhp, szkolenia stanowiskowe, badania lekarskie i zaświadczenia o odbytych szczepieniach itp. Zamawiający w przypadku wystąpienia sytuacji losowych dopuszcza zmianę osoby wskazanej w ofercie do pełnienia w/w funkcji pod warunkiem, iż nowa, wskazana przez Wykonawcę osoba będzie spełniała wymagania wskazane w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/niespełna.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy złożyć a) Odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 PLN. Wykonawca, który posiada polisę ubezpieczeniową na krótszy okres, dołączy oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w przypadku uzyskania zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/niespełna.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty, wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik nr 1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji (Załącznik nr 2). 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 24 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji (Załącznik nr 2a). 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/niespełna.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w związku z tym, iż wzór Umowy stanowił stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 16 Pzp część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcy w ramach postępowania w sprawie o zamówienie publiczne poprzedzającego zawarcie Umowy, Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących zasadach: a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto; c) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjno- instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz numerami tel., faksu, adresu poczty elektronicznej etc., co do których nie postanowiono, iż ich zmiana nie wymaga zmiany treści Umowy. d) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć zmiany obsady pracowników, wynikająca ze względów technologicznych tj. zmniejszenia liczby pracowników w przypadku zmniejszenia ilości odpadów do sortowania, i zwiększenia liczby pracowników w przypadków zwiększenia ilości odpadów do sortowania. e) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 6, w przypadku gdy norma wysortowanych odpadów wskazana w § 1 ust. 5 przekroczy wartość 0,5 Mg na jednego pracownika na jeden dzień roboczy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgopukinin.pl, zgo.aquariumrawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Zakład ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 09:00, miejsce: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie