Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017

Puszczykowo: Prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017
Numer ogłoszenia: 7284 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333312 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 8133225, 8983719, faks 61 8133225.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Umowy są prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa
Zakres usługi do wykonania obejmuje:
1) Bieżące opróżnianie koszy ulicznych;
2) Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej;
3) Utrzymanie w czystości terenu całego miasta..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 297021,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 219255,35

  • Oferta z najniższą ceną: 219255,35 / Oferta z najwyższą ceną: 219255,35

  • Waluta: PLN .