Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny oraz remont 10 łazienek…

Łódź: Prace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny oraz remont 10 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi – ZP/32/2016
Numer ogłoszenia: 17908 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki” , ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, faks 42 271 17 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny oraz remont 10 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi – ZP/32/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny oraz remont 10 łazienek w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej w ICZMP w Łodzi.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) – do 25 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w wysokości: 25 000.00 PLN /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN 00/100/

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia tj. polegające na wykonaniu remontu lub przebudowy oddziału szpitalnego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 1 robota budowlana prowadzona była w czynnym obiekcie szpitalnym, o wartości co najmniej 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy PLN) brutto każda, i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.

   a. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

   b. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami elektrycznymi po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

   c. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie który obejmuje niniejsze postępowanie łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu uprawnień;

   oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN /słownie: jeden milion PLN 00/100/, obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontaktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda dołączenia do oferty wypełnionego oświadczenia z wykazem zakresu części zamówienia zlecanych podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy:

1. jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może być on przedłużony, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;

2. jeżeli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może być on przedłużony, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;

3. jeżeli z powodu przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może być on przedłużony, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;

4. możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, ze zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej;

5. w przypadku wystąpienia robót zamiennych – w zakresie w szczególności zmiany projektu, terminu realizacji lub wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez obydwie strony umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w formie aneksu. Podstawą rozliczenia będzie kosztorys szczegółowy oparty na średnich stawkach r-g, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, zysku i cen materiałów dla województwa łódzkiego publikowane w SEKOCENBUDZIE za ostatni kwartał przed wystąpieniem zdarzenia. Średnie stawki stanowią wynagrodzenie maksymalne.

6. w toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz zakres prac powierzonych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;

7. zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej;

8. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;

9. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;

10. zmiany adresu siedziby firmy oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;

11. zmiany terminu realizacji zamówienia

12. zmiany sposobu i/lub terminu płatności w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZAPOZNANIE SIĘ Z OBSZAREM OBJĘTYM ROBOTĄ BUDOWLANĄ.

MIEJSCA W KTÓRYCH MAJĄ BYĆ WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE WYKONAWCOM PODCZAS OKAZANIA, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02.02.2016 r. o godz. 11:00.

Osoby zainteresowane prosimy o stawienie się w wyżej wyznaczonym terminie w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie