Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEProdukcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk w…

Gdańsk: Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 24262 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego , ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3091323 do 25 w. 410, faks 058 3091323 w. 402.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk w 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Produkcja i dostawa biletów jednorazowych na rok 2016.
1.1. Ilość: 194 300 bloczków, w tym: 80 000 bloczków zadrukowanych reklamą na rewersie (w dwóch wzorach po 40 000 bloczków), po 100 sztuk biletów w bloczku,
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zmiany taryfy, zlecenia druku biletów o innych nominałach bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku narzuconej przez władze Miasta zmiany logo miasta lub ZTM, zmiany wzoru biletów bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania.
1.4. Nominały biletów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy.
1.5. Opracowanie projektu graficznego biletów jednorazowych leży po stronie Zamawiającego.
1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych biletów jednorazowych w całym okresie trwania umowy – przy czym zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wielkości całego zamówienia bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.98.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
1.1. 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
4. wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Banku PEKAO S.A. nr 42 1240 1268 1111 0010 3859 8264,
5. datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego,
6. wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,
7. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz – gwarancja lub poręczenie muszą być udzielone na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49; 80-874 Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z ofertą, przy czym Zamawiający zaleca, aby dokument ten nie był w sposób trwały spięty z ofertą, gdyż zostanie on zdeponowany u Zamawiającego.
8. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien:
a) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 9. i 10.
b) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta/ poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 9. i 10.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
9.1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat (36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 dostawy związaną z produkcją i dostawą biletów komunikacji miejskiej zabezpieczonych hologramem lub znakiem wodnym.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie mniej niż 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ze złożonym dokumentem należy złożyć potwierdzenie, z którego będzie wynikało, że polisa została opłacona w części bądź w całości.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – termin dostawy – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) związane ze zmianami organizacyjnymi m.in. zmiana rachunku bankowego
b) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy oraz w przypadku waloryzacji stawki o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc od którego obowiązywać ma waloryzacja,
c) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
d) Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia ilości zamawianych druków w całym okresie trwania umowy – przy czym zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wielkości całego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/przetargi_lista
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego tj. w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, I piętro, pokój 106.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, I piętro, pokój 112 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2016r. o godzinie 10:15,w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Na Stoku 49 w Gdańsku, IV piętro, pokój 411 – sala konferencyjna. 2.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Izabela Ciechowska-Karczewska (58) 309-13-23 wew. 1061 W GODZ. 8:00 – 14:00, mail: i.ciechowska@ztm.gda.pl..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie