Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEProwadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zielonki

Zielonki: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zielonki
Numer ogłoszenia: 316274 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zielonki , ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie, tel. 12 2850850, faks 12 2850950.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Zielonki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zielonki
i jednostek organizacyjnych Gminy Zielonki, obejmująca:
– Gminę i Urząd Gminy w Zielonkach,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach (GOPS),
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej (ŚDS)
– Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach (GZEAS),
– Zespół Szkół w Bibicach,
– Zespół Szkół w Korzkwi,
– Szkoła Podstawowa w Owczarach,
– Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej,
– Zespół Szkół w Zielonkach,
– Samorządowe Przedszkole w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach,
– Samorządowe Przedszkole w Zielonkach,
– Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR),
– Biblioteka Publiczna w Zielonkach.
2. Obsługa bankowa polegać będzie na:
a) Otwarciu i prowadzeniu rachunków złotowych i dewizowych dla jednostek określonych w pkt I.1.,
b) Realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym również wykonywaniu zleceń drogą elektroniczną,
c) Przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych, w tym prowadzeniu obsługi kasowej w zakresie dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich z prowadzonych rachunków i przyjmowanie wpłat od osób trzecich na prowadzone rachunki,
d) Uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji,
e) Oprocentowaniu środków na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych oparte o stawkę WIBID O/N,
f) Udzielaniu kredytu w PLN w rachunku bieżącym budżetu Gminy Zielonki na pokrycie niedoborów budżetu w trakcie roku budżetowego. Wysokość kredytu i terminy spłaty kredytu będą określane corocznie w składanym wniosku kredytowym,
g) Sporządzaniu i udostępnianiu wydruku wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy w systemie bankowości elektronicznej, nie później niż w następnym dniu roboczym, (dopuszcza się możliwość przekazywania wyciągów bankowych w formie papierowej),
h) Obsłudze płatności masowych,
i) Wydawaniu i obsłudze kart płatniczych w ilości co najmniej 2 szt.,
j) Przechowywaniu depozytów,
k) Wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
l) Zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego wyznaczonego do współpracy z Zamawiającym,
m) Objęciu systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników oraz zapewnieniu prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej czynności bankowe – tj. aktualne zezwolenie Prezesa NBP lub aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego,
   b) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
   c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. posiadają siedzibę (filię, oddział) na terenie gminy Zielonki lub otworzą, uruchomią taką jednostkę bankową nie później niż w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy,
   d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dyspozycję zawartą w pkt 2) stosuje się.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 40
 • 2 – Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych – 20
 • 3 – Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (tzw. Debet) – 40

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: strona www.zielonki.pl – biuletyn informacji publicznej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: strona www.zielonki.pl – biuletyn informacji publicznej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejscem składania ofert jest Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, sekretariat – pokój 207.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie