Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEProwadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek…

Borne Sulinowo: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo
i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu
w rachunku bieżącym

Numer ogłoszenia: 7216 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343142 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3734125, faks 094 3734133.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo
i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu
w rachunku bieżącym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Zamówienie obejmuje:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w następujących jednostkach:
a. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6 ( 1 podstawowy,
obecnie 7 pomocniczych),
b. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie, ul. Chrobrego 25 ( 1 podstawowy, obecnie 2 pomocnicze),
c. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24 ( 1 podstawowy,
obecnie 4 pomocnicze),
d. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10 ( 1 podstawowy, obecnie 3 pomocnicze),
e. Publiczne Gimnazjum w Silnowie (1 podstawowy, obecnie 2 pomocnicze),
f. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie (1 podstawowy, obecnie 3 pomocnicze),
g. Szkoła Podstawowa w Jeleniu (1 podstawowy, obecnie 1 pomocniczy),
h. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
ul. Lipowa 6 (1 podstawowy, obecnie 2 pomocnicze),
i. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5 (1 podstawowy, obecnie 1 pomocniczy).
2) Prowadzenie obsługi płatności masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków lokalnych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy Klienta poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności.
3) Realizacje poleceń przelewu.
4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
5) Dokonywanie wypłat gotówkowych.
6) Prowadzenie usług bankowości elektronicznej.
7) Potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy.
8) Generowanie i udostępnianie wyciągów bankowych w ramach usług bankowości elektronicznej po każdym dniu, w którym miały miejsce operacje na rachunku bankowym.
9) Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie miasta Borne Sulinowo, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych.
10) Uruchomienie odnawialnego kredytu w rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Borne Sulinowo w wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu.
2. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenie rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
3. Zapłata za rachunki Gminy pokrywana będzie przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, a za rachunki jednostek organizacyjnych przez te jednostki organizacyjne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, ul. Niedziałkowskiego 5, 78-300 Świdwin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 425600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 425600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 425600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 425600,00

  • Waluta: PLN .