Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze – etap I

Kańczuga: Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze – etap I
Numer ogłoszenia: 129463 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118125 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, tel. 16 6423142, faks 16 6426630.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze – etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – budowlanych miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze. Zakres prac do wykonania obejmuję m.in.: – przebudowę bieżni okrężnej o nawierzchni żwirowej (zebranie istniejącej nawierzchni – 10 cm, ułożenie podbudowy z kruszywa – 7 cm, warstwa asfaltowa – 5 cm), – wymiana obrzeży, – przebudowa zeskoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą – roboty ziemne, – remont niskiego ogrodzenia wokół bieżni, – remont oświetlenia, – zakup i montaż nowej elektronicznej tablicy wyników, – dostawa wyposażenia sportowego: płotki lekkoatletyczne, bloki startowe, zestaw kul do pchania. Lokalizacja: stadion sportowy przy ulicy Parkowej 4 w m. Kańczuga, dz. nr ewid. 1571 Szczegółowy zakres prac oraz ilości zostały zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ, oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/ produktów, które zostały przedstawione w Przedmiarach, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem jakości rozwiązaniom/ produktom wskazanym przez zamawiającego w wyżej wskazanym opisie. Równoważność złożonej oferty oznacza, że jest ona pod względem parametrów technicznych lub jakościowych taka sama lub lepsza od rozwiązań/ produktów przedstawianych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania/ produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/ produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/ produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/ produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/ produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować – w dokumentach załączonych do oferty – nazwę rozwiązania/ produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w załączniku nr 9 Przedmiar, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.45.30.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 37.40.00.00-2, 31.52.72.00-8, 45.21.22.21-0, 45.31.60.00-0, 45.23.32.00-0, 45.21.22.24-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek, Jasienica Rosielna 269B, 36-220 Jasienica Rosielna, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 242122,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 292234,26

  • Oferta z najniższą ceną: 292234,26 / Oferta z najwyższą ceną: 292234,26

  • Waluta: PLN.