Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisławy Łakomik w…

Czeladź: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi, ul. Reymonta 80.
Numer ogłoszenia: 184834 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145782 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Komunalnych, ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 032 2653688, 2651132 w. 37, faks 032 2653688.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi, ul. Reymonta 80..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający: Gmina Czeladź – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi ul. Reymonta 80, w imieniu i na rzecz której działa Zakład Budynków Komunalnych, ul. Wojkowicka 2, NIP 625-001-04-22, Regon: 271243876 reprezentowany przez Dyrektora – mgr Ewę Kiedrzyn
3.1.Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45236119-7 Naprawa boisk sportowych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. 45111100-9
Rozbiórki i demontaże 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 3.2. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Stanisławy Łakomik w Czeladzi, ul. Reymonta 80. 3.3. W zakres realizacji przedmiotu
zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac: – ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy, z liniami wyznaczającymi poszczególne boiska, na istniejącym boisku o wymiarach 37,1m x 17,4m
– montaż słupów i siatek ochronnych na słupach (piłkochwyty) – demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, – montaż nowych bramek do piłki nożnej, – montaż słupków bocznych z regulowaną wysokością zawieszania siatki wielofunkcyjnej, – montaż dwóch zestawów jednosłupowych do koszykówki, – remont dwóch istniejących zestawów jednosłupowych do koszykówki, – ułożenie 39,8m2 chodnika z kostki brukowej z obrzeżem, – osadzenie około 30 mb obrzeża przy górnej krawędzi skarpy. – montaż ławeczek. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 3 Przedmiar robót. załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa
Zamawiający informuje, że Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, o
której mowa w niniejszej SIWZ, w tym w szczególności we wzorze umowy stanowi Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z erratą z dnia 30.06.2015 r. 3.5.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 3.5.1. Wszystkie materiały, których
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)
3.5.2.Wszystkie elementy wyposażenia boiska muszą być objęte co najmniej 36 miesięczną
gwarancją. 3.5.3. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 3.5.4.Urządzenia muszą być fabrycznie nowe . 4. Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową – załącznik nr 12 (projekt umowy ) 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy na wykonane roboty i wyposażenie licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca w ramach wynagrodzenia obowiązany jest do dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji. Po każdej kontroli zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.61.19-7, 45.21.22.21-1, 45.11.11.00-9, 45.34.00.00-2, 37.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148231,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 135823,45

  • Oferta z najniższą ceną: 135823,45 / Oferta z najwyższą ceną: 154082,90

  • Waluta: PLN.