Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: 1. Nowa Kamionka Nr 101939B – Wólka-Folwark Nr 101935B…

Bakałarzewo: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: 1. Nowa Kamionka Nr 101939B – Wólka-Folwark Nr 101935B na odcinku o dł. 1,984 km (od km 1+354,71do km 3+338,11) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m – II etap oraz 2. Nr 101942B od granicy Gminy Bakałarzewo z Gminą Suwałki od km 0+490,00 do km 1+930,00 dł. 1.44 km na działkach nr 62; 67 i 51 w obrębie Płociczno, Gmina Bakałarzewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m
Numer ogłoszenia: 23050 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bakałarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, woj. podlaskie, tel. 087 5694023, faks 087 5694308.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bakalarzewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: 1. Nowa Kamionka Nr 101939B – Wólka-Folwark Nr 101935B na odcinku o dł. 1,984 km (od km 1+354,71do km 3+338,11) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m – II etap oraz 2. Nr 101942B od granicy Gminy Bakałarzewo z Gminą Suwałki od km 0+490,00 do km 1+930,00 dł. 1.44 km na działkach nr 62; 67 i 51 w obrębie Płociczno, Gmina Bakałarzewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa drogi gminnej Kamionka Nowa- Wólka-Folwark na odcinku o długości 1,984 m (km od km 01+354,71do km 3+338,11) – II etap z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m. Nawierzchnia bitumiczna asfaltowa, warstwa ścieralna z BA/11 mm gr.6 cm KR-1, wyrównanie podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 mm (50%) stabilizowanym mechanicznie śr. gr 15 cm (min.gr.10 cm) na całej szerokości korony drogi; nawierzchnia poboczy – kruszywo łamane (50%) stabilizowane mechanicznie gr. 6 cm . Ze względu na zastosowanie jednej warstwy bitumicznej należy obserwować zachowanie nawierzchni w celu wykonania jej regeneracji w odpowiednim czasie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: organizację robót przygotowawczych, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów z betonu asfaltowego – 7 450,31 m2; Wykonanie utwardzonych poboczy kruszywem łamanym 2 976,00 m2; wykonanie przebudowy przepustów pod drogą główną – 17,00 m, wykonanie remontu przepustów pod zjazdami – 24,00 m, budowa ścieku korytkowego przy krawędzi jezdni 220 m.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 101942B od granicy Gminy Bakałarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490,00 do km 1+930,00 dł. 1.44 km na działkach nr 62; 67 i 51 w obrębie geodezyjnym Płociczno, Gmina Bakałarzewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m. Nawierzchnia bitumiczna asfaltowa, warstwa ścieralna z BA/11 mm gr.6 cm KR-1, wyrównanie podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 mm (50%) stabilizowanym mechanicznie śr. gr 20 cm (min.gr.10 cm) na całej szerokości korony drogi; nawierzchnia poboczy – kruszywo łamane (50%) stabilizowane mechanicznie gr. 6 cm . Ze względu na zastosowanie jednej warstwy bitumicznej należy obserwować zachowanie nawierzchni w celu wykonania jej regeneracji w odpowiednim czasie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: organizację robót przygotowawczych, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów z betonu asfaltowego – 55607,07 m2; Wykonanie utwardzonych poboczy kruszywem łamanym 2160,00 m2; wykonanie przebudowy przepustów pod drogą główną – 40 m, wykonanie remontu przepustów pod zjazdami – 43,5 m.
3. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie oferowanej cenie:
3.1 zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie obiektu oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej,
3.2 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
3.3 zapewnienie dozoru, za także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
3.4 prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp. i ppoż.,
3.5 utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
3.6 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu, 3.7 naprawy uszkodzonych urządzeń,
3.8 w trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zgodnie z Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach zasad oznakowania robót z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na budowie jak również użytkownikom na drogi,
3.9 przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zgłosić zarządcom sieci i urządzeń podziemnych rozpoczęcie robót,

4.0 wszystkie roboty w obrębie projektowanego uzbrojenia kolidującego z istniejącym należy wykonać ręcznie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, które stanowią załączniki do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.32.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do 17 lutego 2016r. do godziny 10.00 w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy zł). Wadium może być wniesione w jednej z form określonej w art.45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Suwałki 36 9359 0002 0005 7626 2012 0005. Za termin wniesienia wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia, a wartość każdego zamówienia wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia, a wartość każdego zamówienia wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia. Ponadto osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branżach objętych przedmiotem zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 50.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  załącznik nr 6 do SIWZ. Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, co najmniej jedno zamówienie odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom – zobowiązany jest złożyć wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – Podwykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do takiej czynności nie wynika z załączonych dokumentów.

-dowód wniesienia wadium
-formularz ofertowy
-kosztorys ofertowy
-pełnomocnictwo itp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Długość okresu gwarancji – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany dotyczące terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy możliwe są w sytuacji wyjątkowej w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zmiennych, uzupełniających, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które odpowiada wykonawca, zmian w dokumentacji technicznej, zmiany stawki urzędowej podatku VAT, rezygnacji z części robót, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bakalarzewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, pokój nr 9 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie