Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzebudowa dróg gminnych

Wielopole Skrzyńskie: Przebudowa dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 20968 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125346 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie, tel. 0-17 2214819 w. 45, faks 0-17 2214830.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Całość zamówienia podzielono na dwie części
W pierwszej części zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje:
Przebudowę trzech odcinków dróg tj.: Broniszów Dół – Lasek od km 3+925 do km 4+240, Brzeziny – Zagrody od km 0+326 do km 0+900, Glinik Polny Gościniec – Szkodna od km 0+000 do km 0+360 i innych, niezbędnych prac, wyszczególnionych w przedmiarze robót. Zakres tych prac to: profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszyw naturalnych i kruszyw łamanych, wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej, wykonanie warstwy nawierzchniowej z masy bitumicznej i odmuleniu istniejących rowów oraz uformowanie poboczy ziemnych wraz z ich zagęszczeniem walcem statycznym.
W drugiej części zamówienia przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy placu manewrowego oraz wjazdu do remizy OSP w Nawsiu z nawierzchni brukowej wraz z wykonaniem remontu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szczegółowy zakres prac obejmuje przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa trzech odcinków dróg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 246467,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 248201,64

 • Oferta z najniższą ceną: 248201,64 / Oferta z najwyższą ceną: 298218,91

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa placu manewrowego oraz wjazdu do remizy OSP w Nawsiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowo – Handlowa
  Grzegorz Ozga, Niedźwiada 29b, 39-107 Niedźwiada, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78681,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75997,89

 • Oferta z najniższą ceną: 75997,89 / Oferta z najwyższą ceną: 129900,50

 • Waluta: PLN .