Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY…

Lubin: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240)
Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY
W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN

Numer ogłoszenia: 24148 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubin , ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. (76) 8403100, faks (76) 8403140.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240)
Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY
W MIEJSCOWOŚCI GORZELIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 240) z utwardzeniem terenu przy świetlicy w miejscowości Gorzelin na terenie działek nr 240, 40/22, 40/23, 40/16, 40/14, w tym wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów:
– przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni z kostki betonowej (dz. nr 240 i 40/22) z utwardzeniem terenu przyległego,
– budowa przykanalików z wpustami deszczowymi z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
– budowa ścieku przykrawężnikowego z kostki,
– przebudowa ogrodzenia (wrota z furtką),
– przeniesienie altany rekreacyjnej,
– zagospodarowanie terenu zielonego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona wraz ze SIWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, a także Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy, co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji. Za każdy miesiąc wydłużenia okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty na zasadach określonych w pkt 29 specyfikacji. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za gwarancję przewidzianą na okres dłuższy niż 60 miesięcy.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. robót drogowych związanych z:
  utwardzeniem nawierzchni kostką betonową,
  wykonaniem odwodnień poprzez kanalizację deszczową.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 zadań w zakresie budowy lub przebudowy dróg, placów lub chodników o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000,00 złotych za każde zadanie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. Jeżeli, Zamawiający na etapie badania dokumentów uzna, że Wykonawca w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia zasobami podmiotów trzecich (bez względu na to czy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia), w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 4. Pełnomocnictwo, w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 87
 • 2 – gwarancja – 13

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują że jej realizacja na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez m.in.:
a.   wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, pominięcia jakichkolwiek robót, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz z wystąpieniem okoliczności związanych, mających wpływ na termin wykonania;
b.  konieczności opracowania zamiennej dokumentacji projektowej wprowadzającej zmiany do dokumentacji projektowej, której zakres i charakter nie pozwala na prowadzenie zakresu robót objętych umową, a także konieczność wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych nie objętych pierwotnym zakresem, a wynikający z wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej, mających wpływ na termin wykonania;
c.  wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych od Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania;
d.  zleceniem robót dodatkowych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
e. wystąpieniem sytuacji, gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, mających wpływ na termin wykonania;
f.  wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz wystąpienie konieczności prowadzenia badań archeologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, mających wpływ na termin wykonania;
g.   zaistnienie odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi związanymi z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, mających wpływ na termin wykonania;
h.    działanie organów administracji lub gestorów sieci, związane z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.:, mających wpływ na termin wykonania;
i.  przedłużające się roboty obce (roboty wykonane na terenie budowy przez podmioty nie związane z robotami drogowymi), mających wpływ na termin wykonania;
j.    z siłą wyższą;
k. ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania;
l. zmiany podatków od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, lub zmiany prawa podatkowego w zakresie zwiększenia podatku VAT na roboty objęte umową;
ł. zmiany danych lub przekształcenia podmiotu (strony umowy – Wykonawcy);

2. Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres robót objętych zamówieniem. O ograniczeniu zakresu robót Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana według kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany
przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany kierownika budowy nie później niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6a, pok. nr 7 – Referat Zamówień Publicznych, 59-300 Lubin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, pok. nr 5 Kancelaria ogólna, 59-300 Lubin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie