Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzebudowa i remont dróg gminnych nr 291915K Na Zarzecze w km 0+010…

Łącko: Przebudowa i remont dróg gminnych nr 291915K Na Zarzecze w km 0+010 – 0+201, 0+329 – 0+341;nr 291762K Przez Wieś w km 0+000 – 0+490;nr 291779K Przez Wieś w km 0+000 – 1+870 w miejscowości Zabrzeż, Zarzecze
Numer ogłoszenia: 24220 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łącko , Łącko 445, 33-390 Łącko, woj. małopolskie, tel. 18 41 40 710, faks 18 41 40 740.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg gminnych nr 291915K Na Zarzecze w km 0+010 – 0+201, 0+329 – 0+341;nr 291762K Przez Wieś w km 0+000 – 0+490;nr 291779K Przez Wieś w km 0+000 – 1+870 w miejscowości Zabrzeż, Zarzecze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem ciągu komunikacyjnego długości łącznej 2563 mb łączącego miejscowości Zarzecze i Zabrzeż. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,0 – 3,5m . nawierzchnia drogi jest zdeformowana poprzecznie. W wyniku przebudowy planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o normatywnej szerokości, projektuje się również wykonanie następujących elementów pasa drogowego, chodnik dł. 651 mb, zatoki autobusowe – 2 szt, wyznaczenie miejsc postojowych, mijanki – 6 szt, przebudowę przepustu ramowego, przebudowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, umocnienie rowu elementami betonowymi), przebudowę skrzyżowania dróg gminnych,
Zakres robót obejmuje :
– wykonanie robót rozbiórkowych (rozbiórka nawierzchni jezdni, krawężników, ścieków betonowych)
materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania należy przetransportować na
paletach na teren oczyszczalni w Łącku.
– wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej (typu behaton)
– ułożenie krawężnika betonowego
– wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych
– wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy
– wykonanie jezdni z nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
– budowę kanalizacji opadowej z rur WIPRO oraz HDPE SN8
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 8 SIWZ).
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę ew. wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym.
Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – minimum 60 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
a)organizacja placu budowy,
b)zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich,
c)prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej,
d)pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,
e)pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych,
f)pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej oraz wykonania geodezyjnej inwenteryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,
g)pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
h)pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.
Uwaga:
1. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji technicznej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
2.Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 500 000 zł netto

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.33.22.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.22.10.00-2, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każda. Określenie robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oznacza : wykonanie robót związanych z budową (tj. wykonaniem nowej), przebudową, rozbudową lub odbudową drogi kategorii co najmniej gminnej. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót oraz oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków, które Wykonawca winien wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która pełniła będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób oraz oświadczeniu o posiadaniu uprawnień oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonej do oferty polisy lub innego dokumentu o których mowa w punkcie 6.2.5 SIWZ oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wskazać roboty spełniające warunki określone w punkcie 5.2.1 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 3.Informacja o obowiązku podatkowym o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Okres gwarancji i rękojmi – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa załącznik nr 2 do SIWZ ( wzór umowy)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lacko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łącko; 33-390 Łącko 445.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy Łącko; 33-390 Łącko 445.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie