Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEprzebudowa internatu – numer Zp/pn/131/2015

Dęblin: przebudowa internatu – numer Zp/pn/131/2015
Numer ogłoszenia: 15720 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348538 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 81 551 74 53, faks 81 551 74 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa internatu – numer Zp/pn/131/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Internatu Dedal – Budynek nr 27 Dęblin Lotnisko z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2) Symbol PKOB – 113 budynki zbiorowego zamieszkania. 3) Budynek nr 27 wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/960. Lokalizacja: Dęblin dz. ozn. nr geod. 4080/32, obręb 061601_1.0001 powiat Ryki, woj. Lubelskie. 4) Obiekt znajduje się na terenie otwartym – właściwym urzędem jest Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa; 08-500 Ryki ul. Wyczółkowskiego 10 a. 5) Zakres robót: roboty elewacyjne, dachowe, izolacyjne, murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkowe, wymiana stolarki drzwiowej , wymiana instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej z armaturą, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, opomiarowanie budynku poprzez zainstalowanie licznika energii cieplnej, licznika wody zimnej, licznika wody ciepłej (woda ciepła + cyrkulacja), energii elektrycznej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów ppoż., instalacja teleinformatyczna. 6) Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 7) Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przykładowy, pomocniczy przedmiar robót (Zał. Nr 1 – 3 do SIWZ). 8) Uwaga: w Projekcie jest: a) Wymiana całości pokrycia dachowego z blachy miedzianej. W wycenie należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze. b) Montaż platformy dla niepełnosprawnych. W wycenie proszę nie ujmować platformy. 9) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 10) Ustala się minimalny okres gwarancji na 60 miesięcy. 11) Zaleca się by oferent dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonanie zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie oferent. 12) Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 28 grudnia 2015 r. godz. 10.00. 13) Wykonawca dołączy do oferty wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy (Zał. Nr 4 do SIWZ). 14) Wykonawca powinien dysponować personelem kierowniczym posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej – min. 1 osoba, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba. 15) Powyższe osoby powinny mieć minimum 5 lat doświadczenia w zawodzie i być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności. 16) Kierownik budowy powinien posiadać odbytą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowach przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24 lub posiadać zaświadczenie o którym mowa w § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987). 17) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000 – 7 roboty budowlane 45212350 – 4 budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej; 45232142 – 9 roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła 45262700 – 8 przebudowa budynków 45300000 – 0 roboty instalacyjne w budynkach 45310000 – 3 roboty instalacyjne elektryczne 45311100 – 1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200 – 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznej 45312000 – 7 instalowanie systemów alarmowych i anten 45312100 – 8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45314000 – 1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45331000 – 6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100 – 7 instalowanie centralnego ogrzewania 45331210 – 1 instalowanie wentylacji 45332000 – 3 roboty instalacyjne wodnie i kanalizacyjne 45400000 – 1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.50-4, 45.23.21.42-9, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.20.00-7, 45.31.21.00-8, 45.31.40.00-1, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jacek Wojtaś SOLARPROFI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3610555,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3662444,45

  • Oferta z najniższą ceną: 3662444,45 / Oferta z najwyższą ceną: 4798000,00

  • Waluta: PLN .