Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie Jednostki Wojskowej 1747 w Suwałkach -…

Olsztyn: Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie Jednostki Wojskowej 1747 w Suwałkach – postępowanie nr 16/RB
Numer ogłoszenia: 20872 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 261 321600, faks 261 321689 , strona internetowa www.rziolsztyn.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie Jednostki Wojskowej 1747 w Suwałkach – postępowanie nr 16/RB.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów na odcinku 1-2 dla budowy pozycji bojowej w związku z rozwinięciem systemu rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 Grójec. Zakres robót sanitarnych obejmuje: Makroniwelację terenu; Likwidację nasypów; Roboty ziemne; Roboty przygotowujące teren pod budowę; Roboty montażowe przyłącza cieplnego; Wykonanie instalacji alarmowej wraz z przetestowaniem i oznakowaniem trasy ciepłociągu taśmą z tworzywa sztucznego; Przeprowadzenie próby szczelności rurociągów sieci cieplnej; Płukanie sieci cieplnej; Uruchomienie rurociągów sieci cieplnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.62.00-6, 45.23.24.60-4, 44.16.00.00-9, 45.23.10.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia należy udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, b ustawy Prawo zamówień publicznych jednemu wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej
  w Suwałkach Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 6A, 16-400 Suwałki, po przeprowadzeniu negocjacji. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. jest jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, na terenie, gdzie Zamawiający realizuje aktualnie inwestycję, ponieważ jest właścicielem sieci ciepłowniczej. Wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest niemożliwe ze względu na przysługującą danemu podmiotowi ochronę, co powoduje konieczność udzielenia zamówienia temu podmiotowi. Zgodnie z Programem pracy sieci ciepłowniczej Sezon 2014/2015, pkt 6. Zasad przyłączania do sieci ciepłowniczej – umowa o przyłączenie zawiera zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz sposób finansowania przez strony umowy, a Dostawca ciepła określa warunki techniczne przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. w piśmie
  z dnia 22.07.2015 r. określiło warunki – wytyczne do projektowania sieci cieplnej, ponadto określiło, że będzie realizatorem przebudowy sieci na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów na odcinku 1-2 dla budowy pozycji bojowej w związku z rozwinięciem systemu rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 Grójec. Przebudowa dotyczy fragmentu istniejącej podziemnej sieci cieplnej o długości 171 m (odcinek od punktu 1 do punktu 2) zaprojektowanej jako wysokoparametrowa sieć cieplna o parametrach wody 130/70 stopni C, z rur preizolowanych 2 x Dn 150mm/Dz 168,3mm/ z izolacją dla zasilania 280 mm – izolacja pogrubiona
  i dla powrotu 250 mm – izolacja standard. wg technologii ZPUM MIĘDZYRZECZ łączonych przez spawanie elektryczne łukowe wraz z kompletem wyposażenia stosowanego w tej technologii
  w impulsowy system alarmowy. W przyjętym rozwiązaniu zastosowano rury proste z rurą przewodową stalową bez szwu R-35 wg PN-80/H-74219 w odcinkach 6 i 12 m z impulsowym systemem sygnalizacji awarii z izolacją oraz z rurą osłonową PEHD. Grubość ścianki rury przewodowej bez szwu wynosi 4,5 mm, zaś ścianki rury osłonowej odpowiednio 4,1 mm i 3,6 mm. Rury układane będą bezpośrednio w gruncie na podsypce z piasku. Spadki oraz głębokości posadowienia rurociągów jak na profilu podłużnym. Trasa sieci cieplnej przebiega w terenie nieutwardzonym tj. w terenach zielonych. Sieć zaprojektowano w sposób wykorzystujący zjawisko kompensacji, eliminując budowę punktów stałych i kompensatorów mieszkowych. W celu ułatwienia wydłużeń termicznych na kolanach zaprojektowano poduszki kompensacyjne. Podłączenie przebudowywanego odcinka ciepłociągu do istniejącej sieci cieplnej należy wykonać za pomocą preizolowanych kolan 90 stopni w punktach 1 i 2. Istniejący odcinek sieci cieplnej, kolidujący z projektowanym obiektem pozycji bojowej, pomiędzy pkt 1 i 2 należy odciąć, trwale zaślepić i pozostawić w gruncie. Zgodnie z warunkami PEC Suwałki wzdłuż przebudowywanego odcinka przewidziano ułożenie kanalizacji teletechnicznej w postaci kabla XzTKMXpw9x2x0,6 w rurze osłonowej RHDPE D 40×3,7 mm zakończonej zaślepkami. Nad rurą osłonową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Sieci ciepłownicze należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13942+A1:2010. Ponadto powinny być wykonane przez przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników. Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych z normami, nie gorszych niż zaprojektowane. Termin realizacji niniejszego zamówienia to 31.08.2016 r.
  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o. o., ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.