Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CYCÓW

Cyców: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CYCÓW
Numer ogłoszenia: 15704 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cyców , ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, woj. lubelskie, tel. 0-82 5677003, faks 0-82 5677200.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CYCÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Cyców.Projekt budowlany zakłada zaadaptowanie istniejącego budynku stacji wodociągowej na potrzeby wodociągu wiejskiego tak by spełniał wymagania technologiczne, składa się z 3 części: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna.Modernizacja budynku polega na adaptacji jednego z pomieszczeń na chlorownię, wykonanie nowej konstrukcji dachu, ociepleniu stropu i ścian zgodnie z nowymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a także na wymianie stolarki i innych robotach wykończeniowych. Przewidziane są również prace remontowe w obrębie użytkowanego budynku hydroforni zlokalizowanego na działce nr 133 w Cyców . Zakres prac :
– remont i przebudowa istniejącego budynku :
– wymiana pokrycia
– ocieplenia ścian i wykonanie elewacji
– wymiana obróbek blacharskich
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
– licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi
– malowanie pozostałych powierzchni
– wymiana instalacji wewnętrznych wod-kan,
– wymiana instalacji elektrycznych
– montaż elementów automatyki , sterowania i monitoringu
– montaż instalacji technologicznych uzdatniania wody
– zestaw aeracji wody w postaci mieszacza powietrza o średnicy Ø 1000 mm
– zestaw filtracyjny 2 x Ø 1800 mm I-szy stopień
– zestaw filtracyjny 2 x Ø1800 mm II-gi stopień
– sprężarka powietrzna bezolejowa
– dmuchawa
– zestaw hydroforowy z pompą płuczną – pompownia IIo
– montaż rurociągów technologicznych zewnętrznych
– remont obudów studni
– rozbudowa zbiornika wyrównawczego ( druga komora poj.150m3)
– wymiana ogrodzenia
– wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do obiektów stacji
– połączenie SUW z istniejącą siecią rozdzielczą

Rozbudowa istniejącego zbiornika poprzez wykonanie drugiej komory o poj. 150 m3 we wspólnym nasypie.
Ze zbiornika pompy płaskie podają wodę za pośrednictwem hydroforów do sieci rozdzielczej. Ze względu na znaczne zużycie techniczne istniejących urządzeń postanowiono na ich całkowitą wymianę.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót dołączonych do SIWZ.

Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-0, 45.23.14.00-0, 45.25.21.26-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
7.000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku należy potwierdzić wykazem wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
   Wykonawca wykaże realizację co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, remoncie, modernizacji stacji uzdatniania wody (roboty o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotu zamówienia) o wartości co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – termin płatności – 2

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek
z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a) siłą wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową
b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie
z ustaloną technologią,
c) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji lub innymi nieprzewidzianymi, uzasadnionymi okolicznościami,
d) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji
2) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 4 z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.
3) w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,
4) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,
5) zmiana podwykonawcy,
6) zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego.
4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugcycow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: złożono wniosek do RPO – działanie 6.4 gospodarka wodno-ściekowa o dofinansowanie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie