Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr. Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rok

Starachowice: Przebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr. Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rok
Numer ogłoszenia: 24270 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starachowice , ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 41 273 82 75, faks 41 273 82 75.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starachowice.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr. Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn: Przebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr. Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rok, w ramach sukcesywnie realizowanego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia.
Zakres prac:
Ulica Południowa
wykonanie jezdni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm wraz z podbudową na pow. ok. 4 970,00 m2;
wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 2500,00 m2;
wykonanie zjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 950,00 m2;
wykonanie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych;
budowa kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 0,3 m – 1,4 m
z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o długości łącznej około 870 mb oraz dwóch podczyszczalni wód deszczowych wyposażonych w osadniki wirowe i separatory lamelowe.
Ulica Żytnia:
wykonanie jezdni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm wraz z podbudową na pow. około 675,00 m2;
wykonanie zjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. około 50,00 m2;
budowa kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 0,3 m – 1,4 m
z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o długości łącznej około 97 mb.
Ulica Mjr. Nurta:
wykonanie jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową na pow. około 2550,00 m2;
wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. około 1605,00 m2;
wykonanie zjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. około 720,00 m2;
budowa kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 0,3 m – 1,4 m
z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o długości łącznej około 567 mb;
wykonanie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych.
UWAGA! Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić:
1) pełną obsługę geodezyjną,
2) organizację i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,
3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
4) uwzględnienie kosztów zajęcia pasa drogowego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności, niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wymagania ogólne:
Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z dokumentacją projektową i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
WYJAŚNIENIE:
Z uwagi na posiadanie wieloletniej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami z roku 2008 w branży drogowej, branży sanitarnej, (kanalizacji deszczowej), teletechnicznej – dla realizacji zadania pn: Budowa i przebudowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia, Zamawiający dokonał jej aktualizacji.
Aktualizacja polegała na analizie istniejącej dokumentacji (budowlanej i wykonawczej)
i przyjętych wówczas rozwiązań wraz z zaproponowaniem zmian zmierzających do ułatwień wykonawczych, z potraktowaniem zmian jako nieistotnych, niepowodujących konieczności uzyskiwania zmieniającego pozwolenia na budowę.
Dokonane zmiany w dokumentacji wykonawczej branży sanitarnej (kanalizacji deszczowej) dotyczą optymalizacji zagłębień kanałów deszczowych i zmian przewidzianych w projekcie budowlanym urządzeń oczyszczalni wód deszczowych (osadników wirowych i separatorów lamelowych) na tożsame urządzenia będące obecnie dostępne na rynku z zachowaniem parametrów technicznych przyjętych w projekcie budowlanym.
Dokumentacja w branży drogowej nie uległa zasadniczym zmianom, zweryfikowano tylko niektóre elementy robót (dotyczy ul. Żytniej) tj. zaprojektowano pełną podbudowę pod nawierzchnię ulicy, co pociągnęło za sobą wykonanie rysunku zamiennego przekroju konstrukcyjnego z potraktowaniem zmian jako nieistotnych, niepowodujących konieczności uzyskiwania zmieniającego pozwolenia na budowę.
Branża Teletechniczna została dostosowana do aktualnie dostępnych materiałów i urządzeń obecnie dostępnych na rynku .
W związku z tym, przy przygotowaniu oferty dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia należy opierać się na rozwiązaniach przyjętych w załączonej dokumentacji wykonawczej dla danej ulicy oraz zamieszczonych przedmiarach.
Uwaga! Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Gminy, a także ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ
I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego),
poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804).
Wadium w wysokości : 100 000,00 zł
należy wnieść:
1) w pieniądzu – przelewem na konto nr 97 1560 0013 2851 9704 3000 0013 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna tytułem: WADIUM na przetarg Przebudowa ul. Południowej, Żytniej,
Mjr. Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rok – z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego);
2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie
(w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,
z dopiskiem WADIUM na przetarg Przebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr. Nurta
w Starachowicach – realizacja 2016 rok, kopię dokumentu dołączyć do oferty).
Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania.
Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w formularzu Oferta załączonego do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ – wg formuły spełnia – nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie:
   jednej drogi o nawierzchni asfaltowej o powierzchni minimum 2 500 m2;
   jednej drogi z kostki betonowej o powierzchni minimum 1 700 m2 ;
   jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 750 mb.
   Ww. roboty mogą się zawierać w jednym zadaniu.
   W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ – wg formuły spełnia – nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w formularzu Oferta załączonego do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ – wg formuły spełnia – nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie co najmniej nw. osobami:
   kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
   kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (branża sanitarna),
   kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
   UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ww. branżach jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia.
   W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.
   Wykonawca zobowiązuje się w przypadku kolizji z innymi sieciami, do zapewnienia kierownika robót w branży odpowiedniej do zaistniałej kolizji.
   Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pózn. zm.)
   oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
   w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym
   na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych
   w budownictwie w ww. specjalnościach. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ – wg formuły spełnia – nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w formularzu Oferta załączonego do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 7 SIWZ – wg formuły spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta winna zawierać co najmniej:
wypełniony formularz OFERTA z kosztorysami ofertowymi,
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ),
dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 7 SIWZ,
potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 0.90
 • 2 – Okres gwarancji i rękojmi – 0.10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w razie wystąpienia jednej
z następujących okoliczności:
1. Zmiany technologii robot, materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji związane z postępem technicznym, za zgodą autora projektu.
2. Zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikającego z rozliczenia kosztorysowego robót zamówionych.
3. Zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Zmiana części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy.
5. Wprowadzenie podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania robót siłami własnymi.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją, która przyznała środki na sfinansowanie umowy na roboty budowlane.
7. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
8. Rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót.
9. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty w określonym umownie terminie,
c) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót (bardzo niskie temperatury, obfite opady śniegu lub deszczu, powodzie, wichura, tornada lub inne zjawiska atmosferyczne powodujące przerwanie robót budowlanych,
d) wystąpienia przeszkód wynikających ze struktury geologicznej gruntu, przeszkód podziemnych lub przeszkód prawnych powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w dokumentacji technicznej a mających wpływ na termin wykonania umowy,
e) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,
f) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem niewystępujące w dacie zawarcia umowy chyba, że ww. zmiany winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie) – dotyczących zasad rozliczeń strony umowy,
g) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej,
h) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
i) inne – niezależne od Wykonawcy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy.
W przedstawionych ww. przypadkach w pkt 9 od a) do i) strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.starachowice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Zespół ds. Zamówień Publicznych (pok. 111) ul. Radomska 45
27- 200 Starachowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski Referat Organizacyjny (parter, pok. nr 1) ul. Radomska 45
27- 200 Starachowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin realizacji zamówienia – wymagany:
I etap do dnia 30.06.2016 r. – dotyczy ulicy Południowej i ulicy Żytniej w zakresie budowy oczyszczalni, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i drogi.
II etap do dnia 30.09.2016 r. – dotyczy ulicy Mjr. Nurta w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i drogi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie