Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzedmiotem zamówienia jest realizacja Wykonanie i kolportaż materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego…

Łódź: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Wykonanie i kolportaż materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pn. Nasza Łódź wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi oraz innych materiałów opracowanych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi. Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.4.2016
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Numer ogłoszenia: 23104 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Wykonanie i kolportaż materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pn. Nasza Łódź wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi oraz innych materiałów opracowanych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi. Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.4.2016
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia leży Wykonanie i kolportaż materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pn. Nasza Łódź wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi oraz innych materiałów opracowanych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – zgodnie ze specyfikacją określoną w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi, realizowany jest przez Miasto Łódź na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 – Wykonanie i kolportaż pomocy naukowych do programu edukacyjnego Nasza Łódź
Zadanie 2 – Wykonanie innych materiałów projektu Pilotażowego:
– podręcznik dla nauczycieli łódzkich placówek oświatowych – Program edukacyjny pt. Nasza Łódź,
– opracowanie pt. Jak rewitalizować Łódź? Potrzeby mieszkańców w zakresie odnowy Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej,
– znaczek metalowy – Odznaka Łódzki Detektyw,
– książeczka do kolorowania Łódź. Przestrzeń Miasta,
– łódzka gra karciana Nowy Preferek.
Zadanie 3 – Wykonanie usługi publikacji na Centrum Wiedzy oraz archiwizacji materiałów i produktów Projektu Pilotażowego wraz z hostingiem.
Uwaga:
W ramach Zadania 1 Wykonawca wyprodukuje i dostarczy do wszystkich placówek oświatowych, wymienionych w treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, pakiety edukacyjne w formie zaproponowanej przez Wykonawcę, tj.:
Oczekiwane cechy pakietu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 10):
– zawiera wszystkie pomoce naukowe przewidziane dla danej ścieżki w formie i jakości, co najmniej wymaganej przez Zamawiającego. Warunek ten nie dotyczy Ścieżki III, w której mapa (pomoc nr 11) i pakiet tablic (pomoc nr 12) mogą być spakowane odrębnie;
– posiada trwałe, estetyczne, bezpieczne dla dzieci, sztywne opakowanie wielokrotnego użytku, w którym poszczególne pomoce (w odrębnych opakowaniach przewidzianych w projektach) są ułożone w sposób jak najbardziej oszczędzający miejsce i wygodny do użytkowania).
Opis projektów pakietów edukacyjnych wraz z opisem opakowań pakietów i wizualizacją dla wszystkich trzech Ścieżek, Wykonawca przedstawi w ofercie i będą one podstawą późniejszego wykonania Zamówienia po wprowadzeniu uwag i ostatecznej akceptacji Zamawiającego – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 13).
Załączniki graficzne do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
1/ projekt graficzny pomocy nr 1 – Buduję Łódź
2/ projekt graficzny pomocy nr 2 – ŁÓDŹ – dzielnica, ulica, podwórko
3/ projekt graficzny pomocy nr 3 – Bajkowa Łódź
4/ projekt graficzny pomocy nr 4 – Historia Łodzi dla dzieci
5/ projekt graficzny pomocy nr 5 – Mów po łódzku
6/ projekt graficzny pomocy nr 6 – O co chodzi w Łodzi
7/ projekt graficzny pomocy nr 7 – Łódź XIX
8/ projekt graficzny pomocy nr 8 – Zielonym rowerem przez Łódź
9/ projekt graficzny pomocy nr 9 – Zgaduj Łódź
10/ projekt graficzny pomocy nr 10 – Łódzka awangarda
11/ projekt graficzny pomocy nr 11 – Łódź jakiej nie znacie
12/ projekt graficzny pomocy nr 12 – A ja Łódź wolę
13/ projekt graficzny znaczka – Odznaka Łódzki Detektyw
14/ projekt graficzny książeczki Łódź. Przestrzeń Miasta
15/ projekt graficzny gry karcianej – Nowy Preferek
Projekty graficzne zamieszczone zostały na serwerze:
ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/ZALACZNIKI%20GRAFICZNE_DOA-ZP-VIII.271.4.2016.zip

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1
i 1 a do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający, nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2 i III.4.4 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt III.4, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 45
 • 2 – Dodatkowa ilość kompletów pakietów – 30
 • 3 – Większy nakład wybranych pomocy naukowych – 20
 • 4 – Wydłużenie terminu Gwarancji – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki zmian postanowień zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1/ Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi, realizowany jest przez Miasto Łódź na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
2/ Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.03.2016 r.
3/ Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, prawa opcji, udzielenie zamówień uzupełniających, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4/ Zakres i warunki zmian postanowień zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
5/ Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
6/ Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową: Cena brutto – 45 % (maksymalnie można otrzymać 45 punktów), Dodatkowa ilość kompletów pakietów – 30 % (maksymalnie można otrzymać 30 punktów), Większy nakład wybranych pomocy naukowych – 20 % (maksymalnie można otrzymać 20 punktów), Wydłużenie terminu Gwarancji – 5 % (maksymalnie można otrzymać 5 punktów). Łącznie można otrzymać 100 punktów. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: LPi = Pi(C) + Pi(K) + Pi(N) + Pi(G), gdzie: LPi to Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie, Pi(C) to Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Cena; Pi(K) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Dodatkowa ilość kompletów pakietów; Pi(N) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Większy nakład wybranych pomocy naukowych; Pi(G) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Wydłużenie terminu Gwarancji. Szczegółowy opis oceny oferty wg ww. kryteriów znajduje się w SIWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokraglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
7/ NAZWA ODDZIAŁU WZP PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Oddział ds. Obsługi Postępowań Kluczowych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie