Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii Micro…

Olsztyn: Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii Micro Selectron HDR V3 Nucletron, nr sprawy ZPZ – 05/01/16.
Numer ogłoszenia: 18826 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie , al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5398218; 89 5398297, faks 89 5398218; 89 5398297.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii Micro Selectron HDR V3 Nucletron, nr sprawy ZPZ – 05/01/16..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są sukcesywne dostawy akcesoriów wykorzystywanych w procedurach teleradioterapii oraz brachyterapii, przeznaczonych do użytkowania z systemem Micro Selectron HDR V3 Nucletron.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.14.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o stosowne oświadczenie wykonawcy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o stosowne oświadczenie wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o stosowne oświadczenie wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o stosowne oświadczenie wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o stosowne oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów we właściwych przepisach oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
  Dokument opisowy zawierający informację o parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego (np.: karta katalogowa, ulotka informacyjna) dotyczący oferowanych wyrobów.
  Instrukcje użytkowania w języku polskim (tylko Pakiet 2 poz. 1).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian do umowy :
1) zmianę numeru katalogowego wyrobu wyszczególnionego w umowie, w przypadku zmiany tego numeru przez Wykonawcę, producenta czy dystrybutora;
2) zmianę nazwy wyrobu wyszczególnionego w umowie przy zachowaniu tożsamości jego parametrów i właściwości, w przypadku zmiany nazwy wyrobu przez producenta, dystrybutora lub Wykonawcę;
3) zmianę wyrobu wyszczególnionego w umowie na wyrób nowocześniejszy lub udoskonalony w przypadku gdy miejsce dotychczasowego wyrobu wprowadzony zostanie do sprzedaży wyrób nowocześniejszy lub udoskonalony w stosunku do produktu objętego umową, zastępujący wyrób objęty umową,
4) zmianę wyrobu objętego umową na innym wyrób zamienny, tj. o parametrach nie gorszych w stosunku do wyrobu objętego umową, w przypadku wystąpienia braku produktu objętego umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
5) zmianę ceny jednostkowej netto określonej w formularzu cenowym w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania produktu (zwiększenie/zmniejszenie wielkości opakowania), przy zachowaniu ceny jednostkowej za sztukę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Budynek D.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Element zużywalny z powłoką antybakteryjną do systemów unieruchomień pacjenta na głowę – 100 szt. Element zużywalny z powłoką antybakteryjną do systemów unieruchomień na głowę i szyję – 220 szt. Granulat termoplastyczny typu Allfit lub równoważny – 6 op. a 0,5 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.14.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zagryzak typu CIVCO Precise Bite Positioner lub równoważny. 5 opakowań a 5 szt.
  Bolus żelowy o grubości 0,5 cm wymiar 30×30 cm, bez folii 6 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.14.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kateter typu LUMENCATH 5F równoważny, w pełni kompatybilnych z systemem brachyterapii (MicroSelectron HDR V3 Nucletron) – 15 opakowań po 5 szt.
  Kateter typu LUMENCATH 6F lub równoważny, w pełni kompatybilnych z systemem brachyterapii (MicroSelectron HDR V3 Nucletron) – 8 opakowań po 5 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.14.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Złoty marker – Znacznik stosowany w radioterapii. Jedno opakowanie winno zawierać 3 sterylnie pakowane igły w rozmiarze 17GA x 20 cm, każda naładowana jednym złotym markerem (1,2x3mm) – 170 opakowań..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.14.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igła do brachyterapii ginekologicznej typu Pro Guide Needle, średnica 6F, długość: 294mm – 30 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.14.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5