Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem…

Białystok: Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
Numer ogłoszenia: 11208 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku , ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7485400, faks 085 7485627.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwb.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) prospekty i/lub foldery sprzętu, oferowanego sprzętu potwierdzający spełnianie funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli w prospekcie i/lub folderze sprzętu brak jest opisu danych funkcji i/lub parametrów technicznych, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. część instrukcji obsługi), na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować daną funkcję lub parametr. Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych prospektach i/lub folderach i/lub innych dokumentach, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). Nie powinno być jednak sprzeczności pomiędzy funkcjami i/lub parametrami technicznymi zawartymi w tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) a funkcjami i/lub parametrami technicznymi zawartymi w załączonych prospektach i/lub folderach i/lub innych dokumentach. Bezwzględnie wymagane jest jednoznaczne i czytelne oznaczenie w prospektach i/lub folderach i/lub innych dokumentach, zaoferowanych funkcji i/lub parametrów technicznych w celu ich właściwej identyfikacji przez Zamawiającego;
  2) Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, oraz, że dokumenty te dostarczy na każde żądanie Zamawiającego – na Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ;
  3) W przypadku rozwiązań równoważnych wskazać (podać dokumenty, tj. atesty polskie
  i europejskie, certyfikaty art. potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dołączając wykaz w/w dokumentów z podaniem nazwy podmiotu wydającego przedmiotowy dokument – (tylko w przypadku składania oferty równoważnej
  z opisem przedmiotu zamówienia).
  4) Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE (wg. załącznika nr 2 do SIWZ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4.1) wypełniony przez Wykonawcę Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ,
4.2) wypełnioną przez Wykonawcę Tabelę – Ocena Techniczna / Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – Załącznik Nr 3 do SIWZ (w zależności od części zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę),
4.3) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego
w ust. 2. pkt 2) – w oryginale lub poświadczone notarialnie,
4.4) wypełnioną Tabelę Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ
(w zależności od części zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę),
4.5) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli są przewidywani – załączyć Załącznik Nr 6 do SIWZ),
4.6) wypełniony Załącznik Nr 8 do SIWZ – (tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Pzp.
2. Zmiana umowy jest możliwa w sytuacji gdy:
a. konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy,
b. zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron,
c. zmiana jest korzystna dla Kupującego,
d. istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany podmiotów wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 umowy. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany umowy. Jednakże w przypadku zmiany serwisu gwarancyjnego, serwis każdorazowo musi spełniać wymogi dla serwisu określone w SIWZ, w tym być serwisem autoryzowanym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umb.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych UMB
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna UMB
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Demineralizator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Demineralizator.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.51.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wirówka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wirówka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.93.11.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego – 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Aparat do oceny liczebności i żywotności komórek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do oceny liczebności i żywotności komórek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Aparat do elektroforezy pionowej z modułem do blottingu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do elektroforezy pionowej z modułem do blottingu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.