Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – V partii. 907/PN/10/16

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – V partii. 907/PN/10/16
Numer ogłoszenia: 17882 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet im. A. Mickiewicza , ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – V partii. 907/PN/10/16.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego – V partii.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Partia I – 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100)
Partia II – 60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)
Partia III – 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100)
Partia IV – 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych 00/100)
Partia V – 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z metodą spełnia; nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia (tj. sprzętu komputerowego) o wartości brutto co najmniej: dla partii I – 2.500,00 zł, partii II – 2.000,00 zł, partii III – 15.000,00 zł, partii IV – 600,00 zł, partii V – 750,00 zł wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że ta dostawa została wykonana należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z metodą spełnia; nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z metodą spełnia; nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z metodą spełnia; nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ (tj. zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń i oprogramowania w języku polskim itp.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin realizacji zamówienia – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia niniejszej umowy nie mogą być zmienione z wyjątkiem przypadków określonych poniżej :
– w sytuacji gdy pojawi się nowy model a produkcja obecnego zostanie zaprzestana istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu umowy w tym zakresie innym modelem o parametrach nie gorszych od wskazanych w ofercie Wykonawcy lub SIWZ, przy zachowaniu ceny wskazanej w § 2 niniejszej umowy lub jej obniżeniu, jeżeli nowy model jest oferowany przez Wykonawcę w niższej cenie.
– w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.amu.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Głównego Inżyniera, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań, pokój 4.119.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Dział Głównego Inżyniera, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań, pokój 4.119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Partia I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Partia II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Partia III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Partia IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Partia V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin realizacji zamówienia – 5