Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i…

Opole: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń
sieciowych dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/114/2015.

Numer ogłoszenia: 313076 – 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285882 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4498178 , 77 4498177, faks 77 4498180.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń
sieciowych dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/114/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa urządzeń sieciowych – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (formularz rzeczowo-cenowy)
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. – na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013; Projekt nr POIS.13.01.00-00-016/12 pn. Przebudowa budynków 1
i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej w ramach działania
13.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
  Środowisko na lata 2007-2013; Projekt nr POIS.13.01.00-00-016/12 pn. Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału
  Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej w ramach działania 13.1.
  Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe OPKOM sp. z o.o., ul. Kościuszki 22/2, 45-062 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29962,80

 • Oferta z najniższą ceną: 26980,94 / Oferta z najwyższą ceną: 31438,80

 • Waluta: PLN .