Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM WRAZ…

Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO AUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU ODCZYTU OB ORAZ DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
DLA POTRZEB CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO W KATOWICACH
– SPRAWA Nr PN/2/D/2016

Numer ogłoszenia: 23132 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach “Moja Przychodnia” , ul. PCK 1, 40-057 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 251 64 35, faks 032 250 37 69.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzla-katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO AUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU ODCZYTU OB ORAZ DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
DLA POTRZEB CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO W KATOWICACH
– SPRAWA Nr PN/2/D/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego w zakresie:

Zadanie 1 – dostawa zestawów do pobierania krwi w systemie zamkniętym wraz z dzierżawą aparatu do zautomatyzowanego systemu odczytu OB.

Zadanie 2 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, który podzielono na 4 części zwane pakietami.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa się w formularzach asortymentowo cenowych stanowiących Załącznik nr 1 do siwz.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 26.15.23.39-3, 33.14.13.10-0, 24.49.40.00-3, 24.49.81.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz kopie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
   i doświadczenia, jeżeli przedstawi:
   -Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ustawy Pzp.
   -Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw. Należy wykazać wykonanie lub wykonywanie przynajmniej jednej 1 dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, z podaniem wartości netto w złotych, dat wykonania i odbiorców dostawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
   i finansowej, jeżeli przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy.
2) Formularze asortymentowo-cenowe odpowiednio do Zadań i Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.
3) Wzór umowy zaparafowany na znak akceptacji warunków.
4) Oświadczenie dotyczące określenia parametrów technicznych oferowanego analizatora i sprzętu.
5) Oświadczenie, że oferowany analizator zostanie przez Wykonawcę podłączony do sieci komputerowej, która funkcjonuje w systemu ROCHE a w przypadku zmiany użytkowanego przez Zamawiającego systemu zapewnienie o ponownym bezpłatnym podłączeniu.
6) Dokument potwierdzający, że oferowany do dzierżawy analizator jest dopuszczony do użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej.
7) Oświadczenie Wykonawcy, w którym w/w zobowiązuje się, do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania umowy, jeżeli taka zastanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania.
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego a w szczególności zmian dotyczących;
1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej, NIP-u, Regonu itp.
2) ceny brutto w przypadku wprowadzenia zmian w Ustawie o podatku VAT, odpowiednio do tych zmian Zmiany w naliczaniu podatku VAT obowiązywać będą zgodnie z terminem określonym w w/w ustawie.

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzla-katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
ul. PCK 1
40-057 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 08:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Sekretariat
ul. PCK 1
40-057 Katowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 – dostawa zestawów do pobierania krwi w systemie zamkniętym wraz z dzierżawą aparatu do zautomatyzowanego systemu odczytu OB.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 – dostawa zestawów do pobierania krwi w systemie zamkniętym wraz z dzierżawą aparatu do zautomatyzowanego systemu odczytu OB.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 26.15.23.39-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. ocena spełnienia parametrów technicznych – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2, Pakiet I dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2, Pakiet I dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa się w formularzach asortymentowo cenowych stanowiących Załącznik nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 26.15.23.39-3, 33.14.13.10-0, 24.49.40.00-3, 24.49.81.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 2, Pakiet II dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – Probówki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 , Pakiet II dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego- Probówki
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa się w formularzach asortymentowo cenowych stanowiących Załącznik nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 26.15.23.39-3, 33.14.13.10-0, 24.49.40.00-3, 24.49.81.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 2 , Pakiet III dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego- Wymazówki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 , Pakiet III dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego- Wymazówki
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa się w formularzach asortymentowo cenowych stanowiących Załącznik nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 26.15.23.39-3, 33.14.13.10-0, 24.49.40.00-3, 24.49.81.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 2, Pakiet IV dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego- Probówki sterylne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 , Pakiet IV dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego- Probówki sterylne
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa się w formularzach asortymentowo cenowych stanowiących Załącznik nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 26.15.23.39-3, 33.14.13.10-0, 24.49.49.99-3, 24.49.81.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.