Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetarg nieograniczony na emisję spotu reklamowego w telewizji regionalnej na potrzeby…

Opole: Przetarg nieograniczony na emisję spotu
reklamowego w telewizji regionalnej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/108/2015)

Numer ogłoszenia: 313090 – 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274992 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4498178 , 77 4498177, faks 77 4498180.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na emisję spotu
reklamowego w telewizji regionalnej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/108/2015).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Emisja
spotu reklamowego w telewizji regionalnej na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013. Celem kampanii jest informacja promocyjna, zachęcająca do śledzenia
postępów realizowanego projektu Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
w II Kampusie Politechniki Opolskiej i źródłach jego finansowania (EFRR) . Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 92.22.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
  Środowisko na lata 2007-2013; Projekt nr POIS.13.01.00-00-016/12 pn. Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału
  Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej w ramach działania 13.1.
  Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TVS Sp. zo.o., Pl. Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38049,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7616,16

 • Oferta z najniższą ceną: 7616,16 / Oferta z najwyższą ceną: 49077,00

 • Waluta: PLN .