Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetarg nieograniczony na kompleksową usługę wydawniczą obejmującą przygotowanie projektu, druk i dostawę…

Wałbrzych: Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę wydawniczą obejmującą przygotowanie projektu, druk i dostawę 500 sztuk kalendarzy na 2016r wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych przez DWUP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Numer ogłoszenia: 11268 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu , ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 88-66-500, faks 74 88-66-509.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę wydawniczą obejmującą przygotowanie projektu, druk i dostawę 500 sztuk kalendarzy na 2016r wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych przez DWUP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, druku i dostawy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu 500 sztuk kalendarzy na 2016 rok wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych przez DWUP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przygotowanie koncepcji graficznej (projektu) kalendarzy (min. po 3 projekty);
2)Wyprodukowanie kalendarzy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ilości:
a) Kalendarz ścienny składany trójdzielny – 500 szt.;
3) Dostawę gotowych kalendarzy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, przy Al. Armii Krajowej 54 (Oddział ds. Promocji i Informacji w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej, piętro I, pok. 100), nie później jednak niż w ostatnim dniu terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.92-8, 79.82.25.00-7, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art.22 ustawy prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem głównym usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 2 zadania, polegające na przygotowaniu projektu, druku i dostawie kalendarzy w ilości co najmniej 200 sztuk każde zadanie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których zadania zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art.22 ustawy prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art.22 ustawy prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art.22 ustawy prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć: 1)Dokumenty zgodne z art. 26 ust. 2 PZP i wyszczególnione w § 1 ust..1 pkt.3 i 3 ust.1 pkt.1, 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ – II b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 PZP. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione pkt.3.1.1 SIWZ winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie w oryginale, a dokumenty z pkt.3.1.1 lit b) SIWZ winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Wykonawcę którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1, lit b) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.4) Dokumenty o których mowa w pkt. 3.1.3 lit. a i b SIWZ – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.1.1 lit b) SIWZ są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1.1.lit b) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 6) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 – I do SIWZ. b)Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, głównych usług wraz z podaniem ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – załącznik nr 5 do SIWZ. 7) Dowody od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że wskazane w załączniku nr 5 usługi zostały wykonane należycie. 8) Dowodami o którym mowa w pkt 3.2.3 SIWZ może być :a) poświadczenie,b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 9) POZOSTAŁE INNE WYMAGANE DOKUMENTY a) Wypełniony formularz oferty (wg. wzoru załącznika nr 1 do SIWZ). b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp w formie oryginału listę podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Informacja o grupie kapitałowej- zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. c) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania oferty, jeżeli uprawnienia osoby/osób podpisujących ofertę nie wynikają z przepisów prawa lub złożonych w ofercie dokumentów rejestrowych. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania oferty musi być złożony w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. 10) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Ilość projektów graficznych – 20
 • 3 – termin dostawy – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwup.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław, pok.314..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław, kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Pomoc Techniczna PO WER dla DWUP na rok 2016 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie