Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEprzetargu nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na świadczenie usług dostępu do…

Gdynia: przetargu nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 22986 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, faks 058 7820124 w. 38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetargu nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, osób towarzyszących i dzieci do lat 15, w ramach pakietu socjalnego.
2. Zamawiający będzie finansował zamówienie w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z wynagrodzeń pracowników w proporcji: 70 % pracownik – 30 % pracodawca. Płatnikiem całości należności wobec Wykonawcy będzie Zamawiający
3. Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV nr: 92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe; 92330000-3 – usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne; 92600000-7 – usługi sportowe; 92610000-0 – usługi świadczone przez ośrodki sportowe.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług dla Użytkowników, polegających na umożliwieniu korzystania z różnorodnych usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych w ramach pakietu udostępnianego przez Wykonawcę.
2) Pakiet obejmuje zestaw różnorodnych usług sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. baseny, siłownie, kluby fitness, sauna itp.) na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym co najmniej przez 130 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego w tym przez co najmniej 40 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gdyni, w tym w obiektach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Ww. obiekty muszą udostępniać bez dopłat usługi sportowo-rekreacyjne w ramach pakietu.
3) Pakiet usług/zajęć sportowo-rekreacyjnych powinien być zróżnicowany i dotyczyć różnych usług sportowych.
4) Pakiet oferowany przez Wykonawcę musi mieć charakter OPEN, przez co należy rozumieć brak jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z obiektów sportowych przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany ośrodek wynikających z obowiązujących w ośrodku godzin pracy, regulaminów i grafików.
5) Obiekt sportowo-rekreacyjny oznacza obiekt, który świadczy minimum jedną usługę sportowo-rekreacyjną, w danym punkcie adresowym. Zajęcia sportowo-rekreacyjne oferowane w jednym obiekcie (w jednym punkcie adresowym) przez ten sam podmiot będą traktowane jako jeden obiekt.
6) Dostęp do usług świadczonych w ramach pakietu odbywać się będzie na podstawie aktywnego abonamentu miesięcznego weryfikowanego poprzez:
okazanie imiennej karty, aktywnej w danym okresie rozliczeniowym, i potwierdzenie tożsamości za pomocą dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
lub
identyfikację (potwierdzenie tożsamości) Użytkownika w sposób wynikający ze stosowanych przez danego Wykonawcę rozwiązań technicznych i organizacyjnych, innych aniżeli okazanie dokumentu tożsamości lub użycie karty imiennej.
Weryfikacja miesięcznego abonamentu danego Użytkownika nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami, a także nie może wiązać się z koniecznością posiadania przez użytkowników dodatkowych urządzeń typu: telefon komórkowy lub tablet itp. Wszelkie koszty związane z ze sposobem weryfikacji ponosi Wykonawca.
7) Abonament miesięczny, o którym mowa w pkt 6 powyżej, będzie umożliwiał nieograniczony dostęp do usług określonych w SIWZ z możliwością korzystania z różnych (dowolnie wybranych) usług tego samego dnia w różnych, dowolnie wybranych przez Użytkownika obiektach, bez wcześniejszego określenia lokalizacji i dodatkowych opłat, za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany ośrodek wynikających z obowiązujących w ośrodku godzin pracy, regulaminów i grafików.
8) Wykonawca, w ramach odrębnych abonamentów miesięcznych, umożliwi dzieciom pracowników do lat 15 korzystanie z pakietu wyboru zawierającego minimum 3 rodzaje usług tj. nauka tańca, sztuki walki oraz basen, z tym że indywidualny odbiorca usługi wybierze tylko jedną usługę z pakietu i z niej będzie korzystał (nauka tańca lub sztuki walki lub basen). Opłaty za ww. abonament będą ustalone oddzielnie od opłat za abonamenty obejmujące pełen zakres usługi. Z powyższych abonamentów korzystać będą mogły zarówno dzieci pracowników korzystających z przedmiotowej usługi, jak i dzieci pracowników nie korzystających z tej usługi.
9) Zamawiający planuje dokonać zakupu abonamentów miesięcznych w szacunkowej liczbie:
a) dla 110 pracowników,
b) dla 17 osób towarzyszących powyżej 15 roku życia,
c) dla 10 dzieci w wieku do lat 15 uprawnionych do korzystania z jednego rodzaju usługi z tzw. pakietu wyboru (np. nauka tańca lub sztuki walki lub basen)
10) Przedstawione liczby osób są szacunkowe, mające na celu umożliwienie Wykonawcy oszacowanie ceny oferty. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób korzystających z usług sportowo-rekreacyjnych w okresie rozliczeniowym (jeden miesiąc kalendarzowy) bez zmiany cen jednostkowych abonamentów zaoferowanych w ofercie Wykonawcy dla Użytkowników, jednak łączna wykorzystana kwota nie może przekroczyć kwoty przewidzianej w umowie.
11) Nie później niż w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, osobie wskazanej przez Zamawiającego, określoną liczbę imiennych kart, zgodną z przekazaną przez Zamawiającego listą użytkowników* / Wykonawca przekaże Zamawiającemu inne rozwiązania techniczne umożliwiające korzystanie z usługi przez użytkowników*
*- w zależności od rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych przez danego Wykonawcę
12) Obok usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca może zaoferować usługi dodatkowe (np. inne karty, karty rabatowe, kupony). Przy czym wszystkie usługi dodatkowe muszą być ujęte w cenie oferty.

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.
5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 92.33.00.00-3, 92.60.00.00-7, 92.61.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem co najmniej 2 usług, każda polegająca na zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych świadczonych przez co najmniej 130 obiektów sportowo-rekreacyjnych (w tym: basen, sauna, siłownia, klub fitness), w ramach pakietu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że gwarantuje dostęp do różnorodnych usług sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. baseny, siłownie, kluby fitness, sauna itp.) na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym co najmniej przez: 130 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego, w tym przez co najmniej 40 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie: Gdyni, które na dzień składania ofert udostępniają Wykonawcy, bez dopłat, usługi sportowo-rekreacyjne oferowane w ramach pakietu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego – minimum 130 obiektów w tym minimum 40 obiektów na terenie Gdyni, które udostępniają bez dopłat usługi sportowo-rekreacyjne w ramach oferowanego przez Wykonawcę pakietu, wraz ze wskazaniem rodzaju oferowanych usług w danym obiekcie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ – zawierający co najmniej ilość obiektów zadeklarowaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykaz musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 60
 • 2 – Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa pomorskiego – 20
 • 3 – Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych z basenem i klubów fitness na terenie Gdyni (spełniających określone kryteria) – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane wyłącznie w granicach unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku:
1) zmiany kwoty podatku VAT, z związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT,
2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i są uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsgdynia.pl/pl/ogloszenia-i-komunikaty/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 81-265 Gdynia ul. Grabowo 2 SEKRETARIAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 81-265 Gdynia ul. Grabowo 2 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie