Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPRZYJĘCIE DO OCZYSZCZENIA WÓD ODCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW W SIERAKOWIE…

Szczecin: PRZYJĘCIE DO OCZYSZCZENIA WÓD ODCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części).
Numer ogłoszenia: 8589 – 2016; data zamieszczenia: 23.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170783 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 484 82 94, faks 91 484 80 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYJĘCIE DO OCZYSZCZENIA WÓD ODCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie do oczyszczenia wód odciekowych pochodzących z zamkniętych składowisk odpadów w Sierakowie i w Kluczu – w podziale na części:
CZĘŚĆ I: Przyjęcie do oczyszczenia wód odciekowych pochodzących z zamkniętego składowiska odpadów w Sierakowie, gm. Police
CZĘŚĆ II: Przyjęcie do oczyszczenia wód odciekowych pochodzących z zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Komety w Szczecinie – Kluczu

CPV:
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90420000-7 Usługi obróbki ścieków
2.Maksymalne ilości wód odciekowych do unieszkodliwienia to odpowiednio:
1) składowisko odpadów komunalnych w Sierakowie – 13 700 m3
2) składowisko odpadów komunalnych w Kluczu – 1 850 m3
3. Zamawiający będzie dostarczał wody odciekowe własnymi samochodami z beczkami asenizacyjnymi o pojemności 10 m3 – 15 m3. W przypadku dostarczania odcieków przez samochody innego podmiotu, Wykonawca otrzyma odpowiednie pisemne oświadczenie Zamawiającego o zgodzie na wykonywanie tej czynności w jego imieniu. Oświadczenie będzie zawierało nazwę podmiotu, markę i numer samochodu, pojemność beczki asenizacyjnej, okres wykonywania usługi.
4.Maksymalna odległość punktu zrzutu od każdego ze składowisk nie może być dłuższa niż 30 km. Odległość ma być mierzona po najkrótszej, dopuszczalnej, możliwej do przebycia, drodze publicznej. Odległość punktu zrzutu od każdego ze składowisk stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
5. Badanie monitoringu środowiska przeprowadzone będzie przez niezależne laboratoria posiadające wdrożone systemy kontroli jakości. Skład fizyko-chemiczny wód odciekowych został przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ.
6.W przypadku realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia w zakresie mniejszym niż przewidywana maksymalna ilość odcieków w danej części, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
7.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z zapisami SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.42.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ I: Przyjęcie do oczyszczenia wód odciekowych pochodzących z zamkniętego składowiska odpadów w Sierakowie, gm. Police.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 342500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 266328,00

 • Oferta z najniższą ceną: 266328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 266328,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: CZĘŚĆ II: Przyjęcie do oczyszczenia wód odciekowych pochodzących z zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Komety w Szczecinie – Kluczu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35964,00

 • Oferta z najniższą ceną: 35964,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35964,00

 • Waluta: PLN .