Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERealizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna

Krosno: Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna
Numer ogłoszenia: 24282 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321274 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 13 47 43 306, faks 13 47 43 306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Montaż i demontaż znaków drogowych wg potrzeb – 150 szt., dostawa 230 szt. nowych znaków oraz 120 słupków, 2. Montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wg potrzeb: poręcze ochronne sztywne – 40 m, poręcze łańcuchowe – 50 m, bariery mostowe – 10 m, progi zwalniających – 20 m, kocich oczek – 70 szt., 3. Nowe oznakowanie poziome dróg – 210 m2, 4. Objazd dróg raz w tygodniu (minimum 10 ulic) z wykonaniem filmu oraz zdjęć – na koniec każdego miesiąca przekazanie materiałów Zamawiającemu na płycie DVD, 5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót; Koszt wykonania prac wyszczególnionych w punkcie 2. wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby nowe tablice znaków były mocowane na uchwytach uniwersalnych typu podstawa plus ząbek. Niedopuszczalne jest mocowanie za pomocą uchwytów do krawędzi. 6. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Koszt wykonania prac wyszczególnionych w punkcie 6. wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wykonania zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2, 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231330,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 172437,39

  • Oferta z najniższą ceną: 172437,39 / Oferta z najwyższą ceną: 172437,39

  • Waluta: PLN .