Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERękawice ochronne i inne środki ochrony indywidualnej

Warszawa-Ursus: Rękawice ochronne i inne środki ochrony indywidualnej
Numer ogłoszenia: 12962 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg , pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, faks 22 39 73 906.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zrikd.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rękawice ochronne i inne środki ochrony indywidualnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice ochronne i inne środki ochrony indywidualnej – asortyment i ilości podano
w opisach przedmiotu zamówienia: cz. 1. – rękawice ochronne (załącznik nr 2a do SIWZ), cz. 2. – środki ochrony indywidualnej (załącznik nr 2b do SIWZ).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 18.14.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Część 1. – 1600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych), część 2. – 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Część 1.
  a) Deklarację zgodności WE, potwierdzającą że oferowane przez Wykonawcę wyroby są zgodne z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 259, poz. 2173); b) Dokument (np. kartę charakterystyki, kartę katalogową), potwierdzający zgodność z głównymi wymaganiami podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji, w szczególności materiał z jakiego wykonano rękawice, rodzaj/przeznaczenie rękawic (tu w szczególności należy podać specyficzne dla danej pozycji właściwości), jeżeli były wymagane – informację o wzmocnieniu, ściągaczach itp. Dokumenty muszą także potwierdzać spełnianie wymagań norm podanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej pozycji oraz oznakowanie CE.
  UWAGA!!! Zamawiający wymaga aby każdy z załączonych dokumentów opatrzony był numerem CZĘŚCI postępowania i numerem pozycji
  Część 2.
  a) Deklarację zgodności WE, potwierdzającą że oferowane przez Wykonawcę wyroby są zgodne z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 259, poz. 2173); b) w przypadku oferowania towarów równoważnych – dokument potwierdzający w szczególności parametry określające równoważność.
  UWAGA!!! Zamawiający wymaga aby każdy z załączonych dokumentów opatrzony był numerem CZĘŚCI postępowania i numerem pozycji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy; 2. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; 3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 4. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zrikd.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 11:00, miejsce: plac Czerwca 1976 r. nr 1 (02-495 Warszawa-Ursus), IV piętro, kancelaria
(budynek Urzędu Dzielnicy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rękawice ochronne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice ochronne. Asortyment i ilości podano w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.14.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Inne środki ochrony indywidualnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inne środki ochrony indywidualnej – asortyment i ilości podano w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2b do SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.14.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.