Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERemont alejek spacerowych na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego

Kraków: Remont alejek spacerowych na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
Numer ogłoszenia: 23022 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja “Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” , ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4253551, 4253552, faks 012 4252710.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo-krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont alejek spacerowych na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni alejek spacerowych na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego, łączna powierzchnia alejek wynosi ok. 3300m kw..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni alejek spacerowych na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 2000,00 pln

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 ustawy p.z.p.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażającej się zrealizowaniem
   w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie w zakresie dróg chodników o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 ustawy p.z.p.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie.
   Kierownik budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
   Funkcję kierownika budowy może także wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie
   o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
   W odniesieniu do kierownika budowy właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity Dz. U. Nr 243, poz. 1623) lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej właściwych przepisów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia wyrażającej się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 150 000 pln

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 94
 • 2 – Wydłużony okres gwarancji – 6

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Istotna zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy,
2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT;
3) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy, a w tym:
a) opóźnienie przekazania placu budowy lub rozpoczęcia wykonywania robót;
b) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 2 ust. 5-6 Umowy;
c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających znacząco od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub wykonanie procedur odbiorowych (przeprowadzanie prób i sprawdzeń) lub innych niedających się przewidzieć okoliczności (w tym działania osób trzecich np. właściwych instytucji lub organów w tym instytucji współfinansujących inwestycję), jeżeli będą one uniemożliwiać prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) robót pomimo zastosowania adekwatnych środków technicznych lub organizacyjnych lub prawnych przez Wykonawcę,
4) zaistnieje uzasadniona z technicznego punktu widzenia lub z punktu widzenia celu Umowy:
– potrzeba zastosowania (wymiany części) materiałów związanych
z realizacją Umowy, których brak uniemożliwiłby prawidłowe wykonanie zamówienia,
– potrzeba zastosowania (wymiany części) materiałów związanych
z realizacją Umowy, jeżeli na rynku pojawią się materiały nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej jakości robót,
– potrzeba usunięcia skutków błędów projektowych lub wykonawczych, których nieusunięcie uniemożliwiałoby prawidłowe wykonanie zamówienia;
– potrzeba wprowadzenia rozwiązań zamiennych, jeżeli przyjęte rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej jakości robót,
– potrzeba pomięcia (rezygnacji części robót) lub potrzeba zmiany kolejności wykonywanych robót,
– zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego.
3. Zmiany wskazane w ust. 2 w zakresie terminu zakończenia robót będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu Umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2.
4. Zmiana w zakresie wynagrodzenia, związana ze zmianą stawki VAT, może zostać dokonana odpowiednio do wzrostu lub obniżenia tej stawki.
5. Zmiany w zakresie robót budowlanych wprowadzone na podstawie ust. 2, rozliczane będą zgodnie z postanowieniem §4 ust. 6 Umowy. Jeżeli §4 ust. 6 Umowy nie będzie mieć zastosowania, ponieważ roboty wynikające ze zmian nie będą odpowiadać opisowi żadnej pozycji w kosztorysie wykonawcy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. c Umowy, rozliczane one będą na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji cen jednostkowych tych robót. Kalkulacja cen, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna uwzględniać ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD w miesiącu w którym kalkulacja jest sporządzona (lub
w miesiącu poprzedzającym kalkulację, jeżeli publikacja z danego miesiąca nie będzie jeszcze dostępna) oraz wartości nie wyższe od nakładów rzeczowych określonych
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, nie wyższe niż określone innymi ogólnie stosowanymi katalogami.
6. W przypadku obiektywnego braku możliwości zastosowania sposobu rozliczenia o którym mowa w ust. 5 dla robót budowlanych wprowadzonych na podstawie ust. 2, rozliczane one będą wg nakładów własnych Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym.
7. Zmiana osób, wskazanych w ofercie, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, jest dopuszczalna pod warunkiem, że Wykonawca udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu
o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że osoby te posiadają doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo-krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w Krakowie przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w Krakowie przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie