Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERemont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej – zamówienie uzupełniające -…

Michałowice: Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.69.2015
Numer ogłoszenia: 289454 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01 , strona internetowa www.michalowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.69.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia uzupełniającego:
1) wykonanie mechaniczne koryta o głębokości 30 cm,
2) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm,
3) warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm
4) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeni 10 cm,
5) ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm,
6) remont ubytków tłuczniem do głębokości 5 cm,
7) remont ubytków tłuczniem za 1 cm powyżej 5 cm,
8) frezowanie nawierzchni o grubości 10 cm,
9) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy,
10) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową,
11) położenie nawierzchni mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa wiążąca),
12) położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna),
13) regulacja zasuw wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych, studni kanalizacyjnych,
14) zalanie szwu dylatacyjnego szerokości do 2 cm masą asfaltową,
15) regulacja włazów kanałowych,
16) regulacja pionowa studzienek telefonicznych,
17) regulacja kratek ściekowych wymiana.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pn. Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy (numer ogłoszenia BZP: 69177 – 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 r.).
  Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ dla zamówienia podstawowego.
  Zgodnie z art. 32 ust 3 przywołanej ustawy, Zamawiający przy ustalaniu wartości zamówienia podstawowego uwzględnił wartość zamówień uzupełniających – 50 %.
  Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta z Wykonawcą: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa cena oferty brutto: 511.337,89 zł oraz warunki płatności – 30 dni od dostarczenia faktury.
  Zamówienie może być udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
  Mając na uwadze powyższe udzielenie zamówienia we wnioskowanym trybie jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.