Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEREMONT DACHÓW BUDYNKÓW NR 1 I 2, POMIESZCZEŃ PODDASZA WRAZ …

Grudziądz: REMONT DACHÓW BUDYNKÓW NR 1 I 2, POMIESZCZEŃ PODDASZA WRAZ
Z OPRACOWANIEM PROJEKTU NA WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ JEJ WYKONANIEM (bud.nr 1) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. BEMA
W GRUDZIĄDZU – SPRAWA NR 3/2016

Numer ogłoszenia: 24264 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, faks 261 48 32 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych – wojsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DACHÓW BUDYNKÓW NR 1 I 2, POMIESZCZEŃ PODDASZA WRAZ
Z OPRACOWANIEM PROJEKTU NA WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ JEJ WYKONANIEM (bud.nr 1) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. BEMA
W GRUDZIĄDZU – SPRAWA NR 3/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów budynków nr 1 i 2, pomieszczeń poddasza wraz z opracowaniem projektu na wymianę instalacji odgromowej oraz jej wykonaniem (bud.nr 1) w kompleksie wojskowym przy ul. Bema w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami określonymi
poniżej oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem robót zawartym
w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu ofertowym oraz na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: remont dachów budynków nr 1 i 2, pomieszczeń poddasza wraz z opracowaniem projektu na wymianę instalacji odgromowej oraz jej wykonaniem (bud.nr 1) w kompleksie wojskowym przy ul. Bema w Grudziądzu, w tym m.in.
Roboty budowlane (budynek nr 1 i 2) polegające na:
wymiana pokrycia dachowego z gontu bitumicznego wraz z wymianą deskowania dachu;
wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na gont bitumiczny;
wymiana części elementów konstrukcyjnych dachu;
odgrzybianie elementów drewnianych konstrukcji dachu;
wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
przemurowanie kominów;
wymiana stolarki okiennej;
oczyszczenie, odmalowanie elementów ozdobnych na dachu tj. lukarn z piaskowca oraz lukarn drewnianych;
zaprojektowanie i wymiana instalacji odgromowej budynku;
roboty tynkarskie i malarskie powierzchni ścian i sufitów;
wywóz i utylizacja odpadów.

Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt prac towarzyszących m.in. w zakresie:
ogrodzenie etapów robót;
oświetlenie terenu robót;
poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót;
znaki ostrzegawcze na terenie robót;
wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy;
oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót.

W zakresie budynku nr 1 zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również zaprojektowanie wymiany instalacji odgromowej a następnie jej wykonanie zgodnie z projektem technicznym oraz obowiązującymi przepisami i normami – dokumentacja winna być wykonana przez osobę uprawnioną.
Dokumentacja winna składać się z następujących elementów:
kosztorys inwestorski – 2 egz.
przedmiar robót – 2 egz.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.
projekt budowlano -wykonawczy – 4 egz.
uzgodnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo Budowlane i przepisami branżowymi
Dokumentacja winna zostać przekazana w formie pisemnej jak powyżej oraz na jednym nośniku elektronicznym (CD). Dokumentacja na nośniku elektronicznym winna mieć formę opracowania w programie WORD, CAD, Norma lub w formacie PDF.
Dokumentacja winna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) –
w szczególności art. 29, art. 30 oraz aktami wykonawczymi do ww. Ustawy w zakresie m.in.:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz 1129 t.j.)

Składając ofertę Wykonawca gwarantuje, że dokumentacja nie będzie naruszać praw osób trzecich,
a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego do dokumentacji nastąpi z dniem protokolarnego przekazania kompletnej i prawidłowo opracowanej dokumentacji (m.in. w zakresie: prawa do kopiowania, utrwalania, udostępniania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, obrotu oryginałem lub egzemplarzami, użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw).

Dokumentacja ma zostać wykonana na etapie realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do faktycznej wymiany instalacji odgromowej budynku, sprawowania w tym zakresie nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentacji jak powyżej, w cenach określonych jak w złożonej ofercie.
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372):
KOD CPV: 45111300-1 – roboty rozbiórkowe
KOD CPV: 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
KOD CPV: 45421100-5 – instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
KOD CPV: 45410000-4 – tynkowanie
KOD CPV: 45442100-8 – roboty malarskie
KOD CPV: 45261320-3 – kładzenie rynien
KOD CPV: 71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
KOD CPV: 45312311-0 – montaż instalacji piorunochronnej
KOD CPV: 90500000-2 – usługi związane z odpadami
3. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie i na swój koszt planu bioz (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126, z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. nr 1409 z późn. zm.) oraz przekazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenia kierownika robót stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w danym zadaniu określa w szczególności: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa oraz ogólne warunki umowy.
5. Budynki – teren w zakresie, których będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będą czynne. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w obiekcie i na terenie.
6. Budynki w zakresie, których wykonywane będą roboty budowlane znajdują się na obszarze dawnego zespołu Komendantury Gubernatora Twierdzy Grudziądz powstałej w końcu XIX w. Zespół ten wpisany jest do wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków i tym samym objęty jest ochroną konserwatorską. Zamawiający dysponuje wszelkimi uzgodnieniami w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich obowiązujących przepisów i wymagań związanych z ochroną zabytków i wymaganą dokumentacją.
Wykonawca winien zagwarantować spełnienie warunków, o których mowa w ustawie z dnia 23.07.2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.).
7. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę Prawo budowlane, posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.
8. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.
11. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowanymi jak w opisie przedmiotu zamówienia oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:
zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający);
zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku i przebywającym
w budynku i na terenie robót ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na obiekcie i terenie czynnym;
umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynku, terenu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej (m.in. w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej itp.);
realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku i terenu;
zabezpieczenia budynku przed zalaniem i innymi uszkodzeniami;
bezwzględnego przestrzegania wszystkich zasad, wypełniania obowiązków w zakresie usuwania azbestu wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz.1824) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089);Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania.
13. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz i substancji ropopochodnych itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 21) oraz udokumentowania tych czynności.
15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót remontowych złomu. Wywóz złomu z terenu budowy winien następować po pisemnym powiadomieniu inspektora o zamiarze wywozu według zestawienia ilościowego materiałów uzyskanych z demontażu (złom) odnoszącego się do konkretnych pozycji kosztorysowych ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, żeliwny, kolorowy). Zaakceptowany dokument przez inspektora będzie stanowić podstawę i uprawnienie Wykonawcy do wywozu złomu. Wykonawca w zakresie wywozu odpadów itp. jest zobowiązany dostosować się do obowiązujących regulacji Zamawiającego w tym zakresie.
Wywieziony złom winien zostać przeważony w obecności inspektora wyznaczonego po stronie Zamawiającego.
Wartość złomu zostanie ustalona na etapie rozliczenia wykonania robót określonych w przedmiocie zamówienia – cena kosztorysowa wynikająca z faktury za wykonane roboty budowlane zostanie pomniejszona o wartość złomu zgodnie z § 9 Ogólnych Warunków Umowy.
Wartość złomu zostanie ustalona następująco:- ilość kg złomu stalowego x 0,29 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim)
16. Zamawiający umożliwia, dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty.
1) o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować Zamawiającego pisemnie lub faksem pod nr: 261 48 32 22 – sprawa numer 3/2016 do dnia 19.02.2016 r.
Osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione do udostępnienia obiektu
w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego.
2) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości;
3) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół.
17. Zakazuje się dokonywanie wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu Dron.
18. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy.
Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie do 90 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu (obiektów) budowy Wykonawcy, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 do 15.30 i w piątki od godz. 7.00 do 13.00.
Termin opracowania dokumentacji technicznej w zakresie budynku nr 1 – do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, po protokolarnym odbiorze dokumentacji Wykonawca przystąpi do wymiany i wykonania instalacji odgromowej z zastrzeżeniem nie przekroczenia terminu całkowitego zakończenia wszystkich robót do 90 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu (obiektów) budowy Wykonawcy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.13.20-3, 71.24.20.00-6, 45.31.23.11-0, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę, wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5.500,00 zł.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
3. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275
z późn. zm.).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2-5, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
(w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
25 1010 1078 0105 5913 9120 0000
W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie określonej w ust. 4 pkt 2-5 Rozdziału IX SIWZ, należy:
zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA – numer sprawy). Natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do składanej oferty.
Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00.
lub
dołączyć oryginał dokumentu do oferty.

8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej) i adres, na który należy zwrócić wadium.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a Ustawy).

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uwaga! Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie:złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 PZP oraz oświadczenia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu przez Wykonawcę wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.) obejmujące przedmiotowo odpady w postaci gruzu i substancji ropopochodnych. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionych oświadczeń jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP oraz gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie najważniejsze roboty polegające na budowie lub/i remoncie dachów co najmniej na kwotę 150.000,00 zł. Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz robót wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane
   w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie
   z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia oraz dokumentów jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP oraz gdy Wykonawca zagwarantuje poprzez oświadczenie woli, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) oraz, że dysponuje co najmniej:
   jedną osobą tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym do kierowania robotami
   o specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimum: w ograniczonym zakresie, należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
   jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
   jedną osobą tj. kierownikiem robót, uprawnionym do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum w ograniczonym zakresie, należącym
   w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa.
   Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie w sposób czynny należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z 2014 r., poz. 1946). Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionych oświadczeń jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie treści przedstawionego oświadczenia jak powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  co najmniej dwie najważniejsze roboty polegające na budowie lub/i remoncie dachów co najmniej na kwotę 150.000,00 zł
  Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz robót wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane
  w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  a) Wykonawca może przedłożyć dowody:
  poświadczenie;
  inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
  w stanie uzyskać poświadczenia.

  b) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie były wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa.

  c) Zamawiający zastrzega, iż szczególnie w przypadku gdy wykaz lub dowody będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta.
  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Opis przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) – w formie kopii dokumentów tych podmiotów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoży wykaz tych podmiotów.
2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ustawy PZP.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien
w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
4. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tych podwykonawców na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy na etapie składania ofert do przedkładania umów lub ich projektów z podwykonawcami.
W przypadku gdy mimo treści ust. 5 Wykonawca przedłoży taką umowę lub projekt Zamawiający zastrzega, iż obowiązki w zakresie określonym art. 143b – 143d, w szczególności w zakresie terminów związanych z wniesieniem sprzeciwu lub zastrzeżeń, akceptacji tego rodzaju umów będą podjęte
i liczone od dnia przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
6. Obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszych podwykonawców Zamawiającemu,
z zastrzeżeniem OWU, umów z podwykonawcami lub ich projektów dotyczyć będzie umów, projektów na dostawy i usługi wykonywanych w ramach robót budowlanych o wartości wyższej niż 0,5% wartości umowy zawartej z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zastrzega wobec art. 143b w zw. z art. 36 ust. 2 pkt. 11 b) Ustawy PZP, iż powyższe nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł w przedmiocie związanym z podwykonawstwem na utylizację odpadów, transport i przechowywanie odpadów oraz umów o dzieło i zleceń osobom fizycznym nie będącymi przedsiębiorcami. W przypadku, gdy mimo tej informacji Wykonawca przedłoży taką umowę lub projekt Zamawiający zastrzega, iż w związku z niewymagalnością takich dokumentów, podwykonawca Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie będzie mógł domagać się zapłaty od Zamawiającego tytułem wykonania usług lub/i dostaw w ramach zamówienia.
7. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 11a) wskazuje, iż umowy na podwykonawstwo
z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą (jeżeli Wykonawca takowe przewiduje) winny zawierać co najmniej następujące elementy:
1) zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (w powierzonej części nie wykraczający poza zakres przedmiotu umowy);
2) termin wykonania zakresu zamówienia przez podwykonawcę (jako gwarantujący realizację całości zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym umową Stron)
3) kwotę wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż kwota ta co do zasady nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;
4) termin zapłaty – wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy, usługi (art. 143b ust. 2 Ustawy PZP). Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy PZP). Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć:Kosztorys ofertowy – zadanie nr 1/1, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, Wykaz robót budowlanych, Oświadczenie o posiadaniu zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu przez Wykonawcę wymogów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21
z późn. zm.), Oświadczenie o spełnieniu wymagań w zakresie uprawnień i kwalifikacji, Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu, Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Wykaz części jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, Informacja o Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Gwarancja – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego – w przypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie, a nowy podwykonawca spełni wymagania dla fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową (np. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy);
2) zmiany podwykonawcy na innego lub rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca w tej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
3) zmiany zakresu podwykonawstwa;
4) zmiany osób kierujących robotami po stronie Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań
w zakresie niezbędnych uprawnień i kwalifikacji określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ.

Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: z kasy 13WOG ul. Czwartaków 3,86-300 Grudziądz:3zł, na wniosek Wykonawcy -wysyłka: 7,68 zł lub bezpłatnie z www.13wog.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 10:30, miejsce: kancelaria 13WOG ul.Czwartaków 3 86-300 Grudziądz (pom.7 bud. 1)-osobiście lub przesyłka, wykonawca uwzględnia czas niezbędny na dostarczenie oferty bezpośrednio do kancelarii..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kopertę należy opisać hasłem:
OFERTA PRZETARGOWA:REMONT DACHÓW BUDYNKÓW NR 1 I 2, POMIESZCZEŃ PODDASZA WRAZ
Z OPRACOWANIEM PROJEKTU NA WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ JEJ WYKONANIEM (bud.nr 1) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. BEMA
W GRUDZIĄDZU – sprawa nr 3/2016 –
nie otwierać do dnia 25.02.2016 r. do godziny 11.00

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
Złożenie koperty z ofertą niezgodnie z opisem jak określono jak powyżej może zostać potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Ustawy)

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium:
1) cena oferty 80%:
C of.n.
Cn = ———————– x 80 pkt
Cof.b.
gdzie:
Cn – liczba punktów za kryterium cena
Cof.n. – cena oferty najniższej
Cof.b. – cena oferty badanej

2) gwarancja (G) 20%
G of.b.

G = ———————– x 20 pkt
G of.n.
gdzie:
G – liczba punktów za kryterium termin gwarancji
Cof.n. – najdłuższy okres gwarancji
Cof.b. – okres gwarancji oferty badanej

Wykonawca, może zaoferować minimalny termin gwarancji 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 72 miesięcy.
Wykonawca wskazuje termin gwarancji w liczbie miesięcy z przedziału od 36 miesięcy do 72 miesięcy.

Wskazanie terminu gwarancji dłuższego niż 72 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego do obliczeń punktów 72 miesięcy gwarancji. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę wiązać będzie termin gwarancji faktycznie wskazany w ofercie.
Zaproponowanie gwarancji poniżej terminu 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z SIWZ.

2. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny
i terminu gwarancji według wzoru:
Pn=Cn+G

3. Wykonawca winien w treści kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) wpisać deklarowany termin gwarancji w jednej ze wskazanej przez Zamawiającego opcji. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji określony przez Zamawiającego oraz otrzymuje pkt. 0 za kryterium – termin gwarancji.

4. Każda oferta będzie przeliczana w stosunku do oferty z najwyższą liczbą punktów ogółem według wzoru w ust. 1 i 2.
5. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną
wg ust. 1 i 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Ustawy)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie