Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERemont dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej

Rzeszów: Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej
Numer ogłoszenia: 10236 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342902 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
Remont systemu DSO w bud. DS. IKAR poprzez dostawę nowego kontrolera kompatybilnego z użytkowanym systemem (uszkodzony kontroler systemu Praesideo to LBB 4401/00 firmy Bosch) wraz z zaprogramowaniem systemu, przywróceniem współpracy z systemem sygnalizacji pożaru FPA-5000 (Bosch) oraz przeszkoleniem personelu obsługi i pracowników działu technicznego. Po skonfigurowaniu systemu Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię aktualnej konfiguracji oraz wprowadzone kody dostępu do systemu.
Zakres usługi:
– demontaż uszkodzonego kontrolera sieciowego i przekazanie go Zamawiającemu
– montaż nowego kontrolera sieciowego
– programowanie, próby funkcjonalne, nastawa i rozruch instalacji
– badania odbiorcze systemu i instalacji – protokoły uruchomienia i pomiarów
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej w postaci wydruku konfiguracji
– dostarczenie DTR urządzeń oraz oprogramowania narzędziowego
Usługa obejmuje remont systemu wraz z zaprogramowaniem systemu DSO w skład którego wchodzą:
– Bosch kontroler sieciowy LBB440100 – 1 szt. do wymiany
– Bosch wzmacniacz 4x125W LBB4424/00 – 4 szt.
– Bosch zestaw do nadzoru linii LBB4442/00 – 12 szt.
– Bosch podstawowa stacja mikrofonowa LBB4430/00 – 1 szt.
– Bosch klawiatura do stacji mikrofonowej LBB4432/00 – 3 szt.
– Bosch kabel połączeniowy 0,5m LBB4416/01 – 4 szt.
– Bosch kabel połączeniowy 5m LBB4416/02 – 2 szt.
– Bosch głośnik sufitowy 6W LBC3086/41 – 1 szt.
– Bosch obudowa ognioodporna LBC3081/02 – 1 szt.
– Bosch głośnik ścienny 6W LBC3018/00 – 374 szt.
– Merawex szafa zasilająca – 1 szt.
Zakres obejmuje sprawdzenie poprawności działania systemu po dokonaniu remontu systemu.
Urządzenia użyte w realizacji muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia, które należy dołączyć do protokołu odbiorczego po wykonaniu instalacji.
Realizacja zamówienia obejmuje: dostawa, montaż, koszty dojazdu transportu, przekazanie urządzeń do użytkowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.11.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON sp. z o.o., Miłocińska 17, Rzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14040,00

  • Oferta z najniższą ceną: 14040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18252,00

  • Waluta: PLN .