Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERemont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania: Zadanie…

Słomniki: Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
Zadanie 2: Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
Zadanie 3: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków – most – Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów

Numer ogłoszenia: 8368 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słomniki , ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881102, faks 012 3882102.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umslomniki/Article/id,19319.html
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
Zadanie 2: Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
Zadanie 3: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków – most – Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania:

Opis dla zad. 1: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
1. Remont mostu będzie polegał na wymianie pomostu z drewnianego na żelbetowy, a między innymi na:
– Odtworzeniu konstrukcji stalowej nośnej poprzez wymianę.
– Wzmocnieniu gruntu pod fundamentem za pomocą iniekcji cementowej.
– Odtworzeniu płyty pomostowej poprzez wykonanie nowej płyty żelbetowej o grubości 18 m.
– Wykonaniu hydroizolacji termozgrzewalnej o grubości min. 5 mm.
– Wykonaniu kap chodnikowych z betonu B45 i stali A-III N.
– Wbudowaniu barier ochronnych.
– Zastosowaniu na kapach chodnikowych nawierzchni cienkowarstwowej na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych o grubości minimalnej 5 mm.
– Wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i oraz na warstwę ścieralną nawierzchni z SMA.
– Naprawie powierzchni betonowych przyczółków zaprawami na bazie PCC.
– Skuciu i odtworzeniu górnych powierzchni przyczółków (ławy podłożyskowej, ścianki żwirowej oraz skrzydeł)
– Zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych obiektu.
– Wymianie dylatacji na dylatacje modułowe.
– Odtworzeniu stref przejściowych na dojazdach do obiektu.
– Oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu wokół obiektu.
2. Zakres Zamówienia obejmuje również
– Obsługę geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
– Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
– Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
– Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania

Opis dla zad. 2: Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
Remont mostu będzie polegał na wymianie pomostu z drewnianego na żelbetowy;
1. Do głównych robót rozbiórkowych należą:
– Demontaż balustrad drewnianych,
– Rozbiórka krawężników drewnianych,
– Rozbiórka pomostu drewnianego,
– Demontaż dźwigarów wraz z łożyskami,
– Oczyszczenie i wyrównanie górnej powierzchni przyczółków,
– Rozkucie górnej powierzchni ścianki zaplecznej
– Odspojenie warstw gruntu wokół górnej powierzchni skrzydeł i za ścianką zapleczną,
– Demontaż 2 belek stalowych pozostałych po starej konstrukcji mostu. Demontaż przeprowadzić dopiero po wykonaniu i związaniu betonu płyty pomostu.
– Obsługa geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
– Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
– Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
– Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania

2. Do głównych prac remontowych należą:
– Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółków i skrzydeł,
– Piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji dźwigarów i łożysk wraz z ponownym ustawieniem na podporach za pośrednictwem blach łożyskowych i odtworzeniem stężeń poprzecznych,
– Odtworzenie stanu pierwotnego płyty pomostu opartej na dźwigarach stalowych przy wykorzystaniu materiału jakim jest żelbet,
– Odtworzenie górnej powierzchni ścianki zaplecznej,
– Wykonanie izolacjo – nawierzchni wraz z uszczelnieniem w miejscu dylatacji,
– Odtworzenie nawierzchni w obrębie skrzydeł z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym,
– Odtworzenie balustrady na obiekcie.
3. Zakres Zamówienia obejmuje również
– Obsługę geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
– Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
– Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
– Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania

Opis dla zad. 3: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków – most – Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów
1. Remont mostu będzie polegał na wymianie pomostu z drewnianego na żelbetowy, a między innymi na:
– Oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjne konstrukcji stalowej nośnej.
– Wzmocnieniu gruntu pod fundamentem za pomocą iniekcji cementowej.
– Odtworzeniu płyty pomostowej poprzez wykonanie nowej płyty żelbetowej o grubości 14 – 18 cm.
– Wbudowaniu barier ochronnych.
– Wykonaniu izolacjo – nawierzchni z modyfikowanej emulsji asfaltowej o grubości 10 mm na całej szerokości pomostu.
– Skuciu i odtworzeniu górnych powierzchni przyczółków (ławy podłożyskowej, ścianki żwirowej oraz skrzydeł)
– Odtworzeniu ścianki żwirowej
– Zabezpieczeniu antykorozyjne powierzchni betonowych obiektu.
– Wymianie dylatacji na dylatacje blokowe.
– Odtworzeniu stref przejściowych na dojazdach do obiektu.
– Oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu wokół obiektu.
2. Zakres Zamówienia obejmuje również
– Obsługę geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
– Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
– Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
– Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 5% wartości zamówienia dla każdego zadania oddzielnie: Zadanie I do 5%, Zadanie II do 5%, Zadanie III do 5%

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 45.22.11.19-9, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium .
2.Ustala się wadium w wysokości: dla każdego zadania oddzielnie!!!!
Zadanie 1:10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Zadanie 2: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Zadanie 3: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: przelew na konto zamawiającego BS Słomniki
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się przelew najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe).

Wpłacając wadium w formie przelewu w tytule należy wpisać wadium na przetarg
Dla Zadania 1:
Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice

Dla Zadania 2:
Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice

Dla Zadania 3:
Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków – most – Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów

– oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę !!!!!! ( w celu prawidłowego księgowania i prawidłowego określenia Wykonawcy )

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 104,poz.1158 z p.zm.)
sposób przekazania wadium w formie dokumentów: oryginał do pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64, kopię należy dołączyć do oferty

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 . 6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien się wykazać wykazem robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   – winien wykazać iż wykonał w okresie ubiegłych pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
   Dla zadania 1: Wykonawca winien wykazać iż. wykonał budowę, przebudowę lub remont obiektu mostowego o wartości minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
   Dla Zadania 2: Wykonawca winien wykazać iż. wykonał budowę, przebudowę lub remont obiektu mostowego o wartości minimum 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
   Dla Zadania 3: Wykonawca winien wykazać iż. wykonał budowę, przebudowę lub remont obiektu mostowego o wartości minimum 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

   Wykonawca składając ofertę na kilka zadań może wykazać wykonanie budowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego o wartości odpowiadającej dla zadania o wyższej wartości np. składając ofertę na Zadanie I i Zadanie III wystarczy, że wykaże wykonania budowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego o wartości minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć :
   Oświadczenie że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonania zadania oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 8 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć :
   1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w tym: ( zał. 6 do SIWZ)
   Wymagane jest wykazanie minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowo mostowej
   Składając ofertę na kilka zadań wystarczy, że wykonawca wykaże jedna osobę na w/w stanowisko

   2) Oświadczeniem że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonania zadania oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 8 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać iż posiada:
   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia co najmniej
   Zadanie I: 500.000,00 Słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.
   Zadanie II: 50.000,00 Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
   Zadanie III: 250.000,00 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

   Wykonawca składając ofertę na kilka zadań może wykazać iż posiada jedną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia łącznie dla poszczególnych zadań np. składając ofertę na Zadanie I i Zadanie II musi wykazać polisę(lub inny dokument) o wartości minimum 750.000,00 zł (słownie; siedemset tysięcy złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – okres gwarancji/rękojmi – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
2. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia:
a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany,
b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót,
d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa,
e) siły wyższej,
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
g) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego
h) Zmiany nazwy/ formy prawnej Wykonawcy/Zamawiającego. Wykonawca/Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów poświadczających zamianę.
i) Zmiany konieczne do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
j) Zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów realizacji zamówienia, wprowadzenie dodatkowych odbiorów oraz rozliczeń, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia lub/i konieczne do rozliczenia dofinansowania.
k) Konieczności zmian w zakresie podwykonawstwa tj.
zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie
zmiany części zamówienia którą Wykonawca zamierzał zlecić podwykonawcom,
konieczności wprowadzenia podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca oświadczył w ofercie iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców lub nie wskazał że daną część zamierza zlecić podwykonawcom .
W przypadku zmian w zakresie podwykonawstwa maja zastosowania zapisy § 9 i § 12 umowy
3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej.
We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.
Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umslomniki/Article/id,19319.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Słomnikach
ul.Kościuszki 64
32-090 Słomniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Słomnikach
ul.Kościuszki 64
32-090 Słomniki
dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis dla zad. 1: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
  1. Remont mostu będzie polegał na wymianie pomostu z drewnianego na żelbetowy, a między innymi na:
  – Odtworzeniu konstrukcji stalowej nośnej poprzez wymianę.
  – Wzmocnieniu gruntu pod fundamentem za pomocą iniekcji cementowej.
  – Odtworzeniu płyty pomostowej poprzez wykonanie nowej płyty żelbetowej o grubości 18 m.
  – Wykonaniu hydroizolacji termozgrzewalnej o grubości min. 5 mm.
  – Wykonaniu kap chodnikowych z betonu B45 i stali A-III N.
  – Wbudowaniu barier ochronnych.
  – Zastosowaniu na kapach chodnikowych nawierzchni cienkowarstwowej na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych o grubości minimalnej 5 mm.
  – Wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i oraz na warstwę ścieralną nawierzchni z SMA.
  – Naprawie powierzchni betonowych przyczółków zaprawami na bazie PCC.
  – Skuciu i odtworzeniu górnych powierzchni przyczółków (ławy podłożyskowej, ścianki żwirowej oraz skrzydeł)
  – Zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych obiektu.
  – Wymianie dylatacji na dylatacje modułowe.
  – Odtworzeniu stref przejściowych na dojazdach do obiektu.
  – Oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu wokół obiektu.
  2. Zakres Zamówienia obejmuje również
  – Obsługę geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  – Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
  – Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
  – Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 45.22.11.19-9, 45.23.32.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji/rękojmi – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2: Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis dla zad. 2:Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice
  Remont mostu będzie polegał na wymianie pomostu z drewnianego na żelbetowy;
  1. Do głównych robót rozbiórkowych należą:
  – Demontaż balustrad drewnianych,
  – Rozbiórka krawężników drewnianych,
  – Rozbiórka pomostu drewnianego,
  – Demontaż dźwigarów wraz z łożyskami,
  – Oczyszczenie i wyrównanie górnej powierzchni przyczółków,
  – Rozkucie górnej powierzchni ścianki zaplecznej
  – Odspojenie warstw gruntu wokół górnej powierzchni skrzydeł i za ścianką zapleczną,
  – Demontaż 2 belek stalowych pozostałych po starej konstrukcji mostu. Demontaż przeprowadzić dopiero po wykonaniu i związaniu betonu płyty pomostu.
  – Obsługa geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  – Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
  – Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
  – Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania

  2. Do głównych prac remontowych należą:
  – Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółków i skrzydeł,
  – Piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji dźwigarów i łożysk wraz z ponownym ustawieniem na podporach za pośrednictwem blach łożyskowych i odtworzeniem stężeń poprzecznych,
  – Odtworzenie stanu pierwotnego płyty pomostu opartej na dźwigarach stalowych przy wykorzystaniu materiału jakim jest żelbet,
  – Odtworzenie górnej powierzchni ścianki zaplecznej,
  – Wykonanie izolacjo – nawierzchni wraz z uszczelnieniem w miejscu dylatacji,
  – Odtworzenie nawierzchni w obrębie skrzydeł z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym,
  – Odtworzenie balustrady na obiekcie.
  3. Zakres Zamówienia obejmuje również
  – Obsługę geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  – Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
  – Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
  – Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 45.22.11.19-9, 45.23.32.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji/rękojmi – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków – most – Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis dla zad. 3: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków – most – Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów
  1. Remont mostu będzie polegał na wymianie pomostu z drewnianego na żelbetowy, a między innymi na:
  – Oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjne konstrukcji stalowej nośnej.
  – Wzmocnieniu gruntu pod fundamentem za pomocą iniekcji cementowej.
  – Odtworzeniu płyty pomostowej poprzez wykonanie nowej płyty żelbetowej o grubości 14 – 18 cm.
  – Wbudowaniu barier ochronnych.
  – Wykonaniu izolacjo – nawierzchni z modyfikowanej emulsji asfaltowej o grubości 10 mm na całej szerokości pomostu.
  – Skuciu i odtworzeniu górnych powierzchni przyczółków (ławy podłożyskowej, ścianki żwirowej oraz skrzydeł)
  – Odtworzeniu ścianki żwirowej
  – Zabezpieczeniu antykorozyjne powierzchni betonowych obiektu.
  – Wymianie dylatacji na dylatacje blokowe.
  – Odtworzeniu stref przejściowych na dojazdach do obiektu.
  – Oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu wokół obiektu.
  2. Zakres Zamówienia obejmuje również
  – Obsługę geodezyjną w czasie budowy i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  – Skompletowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
  – Dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy w PINB w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego
  – Do wykonawcy należy również opracować uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 45.22.11.19-9, 45.23.32.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji/rękojmi – 10