Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERemont pomieszczeń piwnic CPR z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne w budynku Zachodniopomorskiego…

Szczecin: Remont pomieszczeń piwnic CPR z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 292666 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4303465, 4303450, faks 91 4303606.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń piwnic CPR z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń piwnic Centrum Powiadamiana Ratunkowego z przeznaczeniem m.in. na pomieszczenia socjalne (szatnie, magazyn ) w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4. W skład planowanych do remontu pomieszczeń wchodzą: 5 pomieszczeń piwnicznych, korytarz oraz klatka schodowa. W zakres remontu ,wchodzą następujące prace:
1)Usunięcie boazerii,
2)Pokrycie ścian tynkiem cementowo – wapiennym,
3)Wymiana stolarki drzwiowej, zabudowanie otworów drzwiowych,
4)Zabudowa torów kablowych na korytarzu,
5)Pokrycie podłogi wykładziną PCV homogeniczną,
6)Pomalowanie ścian i sufitów.
Szczegółowy opis robót związanych z przedmiotem zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 2 do SIWZ ) oraz w przedmiarze robót (zał. nr 3 do SIWZ) stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29ust. 4 ustawy, dotyczące klauzul społecznych:
1)Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia, zatrudniona była na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy, Dz. U z 2014 r., poz. 1502 z póz. zm.) minimum jedna osoba realizująca zamówienie w zakresie robót budowlanych.
2)Zamawiający będzie miał prawo w każdym czasie w okresie obowiązywania umowy zwrócić się do Wykonawcy o informację potwierdzającą istnienie stosunku pracy, osoby, o której mowa w pkt.1.
3) W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji zamówienia rozwiąże stosunek pracy lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, osoby innej i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zatrudnienia innego pracownika.
Pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia 1 osoby do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę określone są w rozdziale 3.15 SIWZ oraz w §1 i §11 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-0, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej (1) jedną najważniejszą robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych). Przez jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający rozumie roboty branży ogólnobudowlanej wykonane na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.
   Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień, opisanych szczegółowo w pkt 5.1 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – okres gwarancji – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę;
2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:
a)brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii.
b)wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej. np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po stronie żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej.Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.
c)wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych.
3)nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. Powyższe dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa).
4) nastąpiła zmiana treści umów z Podwykonawcami lub zmiany Podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.uw.gov.pl /Ogłoszenia /Zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, I piętro pok. 175.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Biura Obsługi Gospodarczej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, I piętro pok. 189.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie