Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERemont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rucewo.

Złotniki Kujawskie: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rucewo.
Numer ogłoszenia: 18860 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334944 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rucewo..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rucewo. Roboty związane z powstaniem kotłowni w budynku świetlicy oraz z przystosowaniem pomieszczeń i związane z tym roboty towarzyszące. Dokumentacja projektowa opracowana jest na szerszy zakres robót natomiast w tym etapie przewidziane są roboty zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają przedmiary robót. Wymagania dotyczące wykonawstwa określone są w dokumentacji projektowej oraz STWiOR…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-8, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stanisław, Krystyna Sokołowcy s.c. Zakład Usługowo – Handlowy, ul. Jana Kausa 20, Mogilno, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 372386,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 141341,18

  • Oferta z najniższą ceną: 141341,18 / Oferta z najwyższą ceną: 220057,09

  • Waluta: PLN .