Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach – etap II

Łanięta: Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach – etap II
Numer ogłoszenia: 19830 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286420 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łanięta, Łanięta 2, 99-306 Łanięta, woj. łódzkie, tel. 24 356 74 00, faks 24 356 74 03.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach – etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1. Zieleń
– frezowanie pni, pielęgnacja drzew
– wykonanie trawników,
– nasadzenia nowych drzew i krzewów
2. Ścieżki
3. Alejki
4. Mała architektura
5. Tablice edukacyjne
6. Staw
– Stawy i rowy
– przepusty
B. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z wyłączeniem:
– frezowanie pni, pielęgnacja drzew w zakresie: ścinanie piłą mechaniczną drzew: o śr. 26-35 szt. 2, o śr. 36-45 szt. 3, o śr. 56-65 szt. 4; wywożenie: dłużyc – 18,042 m3, karpiny – 45 mp., gałęzi – 150,0 mp.;
– wykonanie trawników w zakresie: oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu śmieci (wywiezienie zanieczyszczeń) – 382,98m3 ; wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewienia – 25401,98 m2,
– mała architektura w zakresie: zakup i montaż toalety przenośnej typu ToiToi ze zbiornikiem szt. 2
– stawy i rowy w zakresie: wywożenie gałęzi – 150,0 mp; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci (zebranie i wywiezienie)- 75,0 m3; wykopy ręczne rowów i kanałów -15 m3; wykopy i przekopy wykonywane koparkami – 950,60m3; przemieszczenie spycharkami mas ziemnych -965,60m3; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie – 482,80 m3; formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 spycharkami – 482,80 m3; przemieszczenie spycharkami mas ziemnych – 1520,00m3; plantowanie terenu wokół stawów – 7600,00m2; wywiezienie kamieni ze stawu i parku (załadowanie i transport) – 60,78m3;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.11-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOVA – Jerzy Łebski, ul. Powstańców 2, 99-400 Łowicz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 321551,51

  • Oferta z najniższą ceną: 321551,51 / Oferta z najwyższą ceną: 495000,10

  • Waluta: PLN .