Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEREWITALIZACJA SĘDZISZOWA -OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad…

Sędziszów: REWITALIZACJA SĘDZISZOWA -OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ-
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad prawidłową realizacją zadania:
1. Zagospodarowania terenu w obrębie Rynku w Sędziszowie.
2. Zagospodarowanie terenów po PKP wokół poczty.
3. Zagospodarowanie terenów po PKP w obrębie ulic 1000-Lecia, Kościuszki, Kolejowa i Dworcowa
4. Modernizacja budynku Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie

Numer ogłoszenia: 19814 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów , ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3811127 w. 41, faks 41 3811131.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REWITALIZACJA SĘDZISZOWA -OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ-
  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad prawidłową realizacją zadania:
  1. Zagospodarowania terenu w obrębie Rynku w Sędziszowie.
  2. Zagospodarowanie terenów po PKP wokół poczty.
  3. Zagospodarowanie terenów po PKP w obrębie ulic 1000-Lecia, Kościuszki, Kolejowa i Dworcowa
  4. Modernizacja budynku Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego nad prawidłową realizacją zadania:
  1. Zagospodarowania terenu w obrębie Rynku w Sędziszowie.
  2. Zagospodarowanie terenów po PKP wokół poczty.
  3. Zagospodarowanie terenów po PKP w obrębie ulic 1000-Lecia, Kościuszki, Kolejowa i Dworcowa.
  4. Modernizacja budynku Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie.

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 79.93.30.00-3, 71.24.80.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wymienione w pkt VI SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 90
  • 2 – Termin wykonania przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu wykonania dokumentacji max o 30dni da ofercie 10pkt) – 10

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziszow.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sędziszowie pokój nr 14 ul. Dworcowa 20; 28-340 Sędziszów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sędziszowie sekretariat, ul. Dworcowa 20; 28-340 Sędziszów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zagospodarowania terenu w obrębie Rynku w Sędziszowie.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielobranżowy Projekt Budowlany z szczegółowymi rysunkami oraz opisami wykonawczymi powinien m.in. obejmować:
   -budowę sceny, łączącej funkcję wiaty przystankowej z wydzielonym w tylnej części szaletem miejskim na dz. nr 153/1
   -modernizację placu zabaw dla dzieci na dz. nr 153/1
   -wykonanie siłowni napowietrznej na dz. nr 167
   -usytuowanie urządzeń małej architektury, koszy, ławek, stojaków rowerowych, podświetlanych tablic ogłoszeniowych itp.
   – remont studni typu abisynka
   -urządzenie terenu zielenią z wskazaniem gatunków wielkości oraz ilości nasadzeń
   -w zakresie infrastruktury drogowej remont oraz wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych projekt powinien uwzględniać budowę chodnika wpisującego się w istniejący obecnie układ komunikacyjny oraz przewidywać wydzielenie miejsc postojowych, zatoki autobusowej, odwodnienia terenu uwzględniającego projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu
   -wykonanie nowego ogrodzenia klinkierowego placu zabaw
   -przebudowę sieci telekomunikacyjnej, NN wraz z przyłączami oraz budowę oświetlenia ogólnego oraz punktowego.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 79.39.30.00-3, 71.24.80.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 90
   • 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu wykonania dokumentacji max o 30dni da ofercie 10pkt) – 10

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenów po PKP wokół poczty.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielobranżowy Projekt Budowlany z szczegółowymi rysunkami oraz opisami wykonawczymi powinien m.in. obejmować: dz. nr geod.:330/1, 333/1 , 333/2 , 334 , 597/1 , 599/2 , 326/1 obręb 01 Sędziszów
   -wykonanie nawierzchni utwardzonych w formie kamiennych, kwadratowych płyt o wymiarach 60 x 60 cm
   -nawierzchnia powinna stanowić będzie element kompozycji, w której ważnym elementem będzie przenikanie się nawierzchni części przywodnej z nawierzchnią reszty placu. Część skweru powinna mieć postać niskiej kompozycji traw ozdobnych i siedzisk zlokalizowanych w około niewielkiego zbiornika wodnego.
   -oświetlenie ogólne oraz punktowe wody oraz podświetlenie trawiastych rabat w kwadratach wyodrębnionych z nawierzchni placu
   -stworzenie w centrum miasta eleganckiej wielofunkcyjnej przestrzeni wypoczynkowej z zielenią, która stanowić będzie uzupełnienie otoczenia, w zakresie projektu zieleni należy wskazać gatunki wielkości oraz ilości nasadzeń
   -elementy małej architektury stanowiące wyposażenie stojaki na rowery, kosze na śmieci, kosze do segregacji odpadów, należy zaprojektować elementy spójne zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki ponadto ww. elementy powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi
   -zbiornik o powierzchni ok. 60m² lustra wody, ukształtowany jako pęknięcie w nawierzchni, składający się z części ułożonych kaskadowo, (wykorzystać należy niewielki spadek terenu).
   -Pomiędzy siedziskami proponujemy na utwardzonej powierzchni skweru miejsca w formie kwadratów (120cm x 120cm) z trawami ozdobnymi.
   -zagospodarowanie wokół budynku Urzędu Poczty należy zagospodarować teren tak aby współgrał z częścią skweru na której będzie znajdował się zbiornik wodny tak aby cały skwer tworzył spójną całość.
   -przebudowę sieci elektrycznej z nadziemnej na podziemną na odcinku od słupa nr 3 do słupna nr 1
   -złącze kablowo pomiarowe nn typu ZKP do działki 331 (zasilanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 333/2 (zasilanie fontanny, monitoringu, oświetlenie parkowe placu).
   -monitoring z przesyłaniem danych w formie radiowej do Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie (3) załącznik gra-ficzny nr 1. Przewidzieć również przedrukowanie chodnika z wymianą kostki na nową wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego, ul. Majowej i Leśnej.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 79.93.30.22-3, 71.24.80.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 90
   • 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu wykonania dokumentacji max o 30dni da ofercie 10pkt) – 10

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Modernizacja budynku Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielobranżowy Projekt Budowlany z szczegółowymi rysunkami oraz opisami wykonawczymi powinien m.in. obejmować:
   -inwentaryzację budowlaną wraz z instalacjami wewnętrznymi
   -termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji wentylowanej, (dokumentacja powinna zawierać wykonanie wizualizacji oraz opracowanie projektu montażowego elewacji z pełną specyfikacją materiałowo-ilościową)
   -wykonanie oświetlenia ozdobnego wnętrza, terenu oraz elewacji
   -dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. należy uwzględnić montaż platformy na klatce schodowej wewnątrz budynku oraz wydzielenie w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych)
   -wymianę instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
   -wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją
   -przebudowę łazienek (nie spełniają wymagań technicznych)
   -wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych
   -wykonanie monitoringu zewnętrznego, foyer, korytarzy
   -remont tarasu zewnętrznego, schodów, chodników, balkonów
   -zagospodarowanie terenu w tym projekt zieleni określający gatunki, ilość wielkość nasadzeń
   -projekt techniczny techniki projekcyjnej oraz nagłośnienia kinowego
   -uzupełnienie oświetlenia scenicznego oraz techniki scenicznej (sztankiety)

   Uwaga:
   Remontowi nie będzie podlegać wyremontowana w 2014 r. sala widowiskowo kinowa (należy zinwentaryzować). Budynek po-siada przyłącza sieci miejskiej ciepłowniczej wod. kan. i energetycznej. Przebudowy bądź rozbudowy wymaga węzeł ciepłowniczy na potrzeby ciepła technologicznego wentylacji mechanicznej wentylacji Sali widowiskowo kinowej oraz dalszej rozbudowy wentylacji mechanicznej. Całość dokumentacji należy uzgodnić z rzeczoznawcą P.poż..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 79.93.30.00-3, 71.24.80.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 90
   • 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu wykonania dokumentacji max o 30dni da ofercie 10pkt) – 10

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zagospodarowanie terenów po PKP w obrębie ulic 1000-Lecia, Kościuszki, Kolejowa i Dworcowa.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielobranżowy Projekt Budowlany z szczegółowymi rysunkami oraz opisami wykonawczymi powinien m.in. obejmować:
   -budowę drogi wewnętrznej łączącej ul. Kościuszki z ul. 1000-lecia w tym chodniki oraz miejsca parkingowe w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania obiektów użyteczności publicznej Przychodni Rodzinnej (1) , Samorządowego Centrum Kultury (3), oraz ciągów pieszych prowadzących na wiadukt kolejowy (2) oraz schody (4) i (6)
   -budowę kanalizacji deszczowej
   -budowę kanalizacji sanitarnej
   -przebudowę linii telefonicznej z napowietrznej na podziemną
   -budowę oświetlenia
   -rozbiórkę budynków (8) i (9)
   -przebudowę parkingu (7) przy dworcu PKP uwzględniając uporządkowanie oraz optymalizację wykorzystania powierzchni postojowej
   -przebudowę zatoki przystankowej (5) wraz z budową nowej wiaty
   -przebudowę schodów (4) i (6)
   -w zakresie elementów małej architektury (np. kosze, ławki, stojaki rowerowe)
   -zagospodarowanie zieleni z określeniem ilości wycinek oraz nasadzeń.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-1, 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 79.93.30.00-3, 71.24.80.00-8.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 90
   • 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (skrócenie terminu wykonania dokumentacji max o 30dni da ofercie 10pkt) – 10