Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERoboty budowlane polegające na realizacji fasady medialnej w ramach projektu pn. Budowa…

Lublin: Roboty budowlane polegające na realizacji fasady medialnej w ramach projektu pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z podziałem na części [OP-IV.272.129.2015.MON]
Numer ogłoszenia: 291038 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubelskie , ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 44 16 636, faks 81 44 06 308; 81 44 16 535.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na realizacji fasady medialnej w ramach projektu pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z podziałem na części [OP-IV.272.129.2015.MON].

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na realizacji fasady medialnej w ramach realizacji Projektu pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z podziałem na części:
Część 1: Zadanie 1 Projekcja zewnętrzna
Część 2: Zadanie 2 Wizualizacja zewnętrzna.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
WADIUM:
1.Ustala się kwotę wadium w wysokości: 25 000,00 zł. dla części I zamówienia oraz 60 000,00 zł. dla części II zamówienia.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c)gwarancjach bankowych
d)gwarancjach ubezpieczeniowych
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489 z dopiskiem wadium do sprawy OP-IV.272.129.2015.MON dla części (należy wpisać numer części)
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty.
4.Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
5.W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 lit. b-e, do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału.
6.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
7.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
a)wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8.
b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
c)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 7 lit. a, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (ust. 8 i 11). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
UWAGA Wykonawca wnosząc wadium na różne części postępowania powinien wyraźnie zaznaczyć jaka kwota odnosi się do danej części postępowania. W celu uniknięcia pomyłek Zamawiający zaleca wniesienie wadium osobno dla każdej części postępowania.
ZAEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1.Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądać złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdej części zamówienia oddzielnie, zwanego dalej zabezpieczeniem.
2.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w formularzu ofertowym danej części.
3.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż w dniu podpisania umowy.
4.Zabezpieczenie służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5.Zabezpieczenie może być wnoszone w:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 96 1020 3150 0000 3102 0047 7489.Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej OP-IV.272.129.2015.MON część
7.W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być nieodwołalna, bezwarunkowa
i płatna na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek, przed zawarciem umowy oraz po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu oryginał umowy lub kserokopię umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub przez udzielającego gwarancji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
8.W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin wygaśnięcia dokumentu musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego na zasadach jak dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu.
9.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust.1, dotyczy roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego Wykonania Umowy, w tym zapłaty kar umownych, o których mowa w §14. Z udzielonego zabezpieczenia Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenia powstałe z winy Wykonawcy także w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
10.Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
12.W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego, do wysokości roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
13.W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z Aneksu do Umowy.
14.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
15.Brak wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wniesienia lub przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I:
   Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku dot. wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu systemów multimedialnych (robót budowlano – montażowych polegających na realizacji systemów sterowania, realizacji systemów broadcastowych i uruchomieniu projektorów dużej mocy (powyżej 10.000 ANSI Lumen)), o łącznej wartości co najmniej
   1 200 000,00 zł brutto każda.
   Część II:
   Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku dot. wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlano-montażowe polegające na realizacji oraz konfiguracji systemu wizualizacji zewnętrznej opartej na wyświetlaczu LED, o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem jest wykazanie, że Wykonawca składając oferty dysponuje lub będzie dysponował:
   a) Kierownikiem Projektu, którego zadaniem będzie kierowanie pracami projektowania, instalacji i konfiguracji systemów multimedialnych. Osoba winna posiada co najmniej
   5-letnie doświadczenie w kierowaniu pracami projektowania, instalacji i konfiguracji systemów multimedialnych – Część I i II
   b) Ekspertem, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu, instalacji i konfiguracji systemów multimedialnych- Część II
   c) 2 Ekspertami posiadający doświadczenie w zakresie programowania systemów sterowania – Część I
   d) Kierownikiem robót w specjalności elektrycznej – min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robót, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. – Część I i II
   Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2013 poz. 1409 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej
   a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r.
   o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.
   Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I i II:
   Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
   – posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000,00 zł,
   – posiada środki finansowe pozwalające na realizację zamówienia, co oznacza, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Termin realizacji – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany Umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego w Umowie.
4. Przedmiot zamówienia określony w Umowie może zostać ograniczony lub zmieniony
w przypadku:
1) niedostępności na rynku materiałów spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;
2) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
3) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji, powodujących poprawę parametrów technicznych materiałów oraz wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
4) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
5) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane przez Zamawiającego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
6) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
7) konieczności zaspokojenia roszczeń niemożliwych do jednoznacznego określenia
w chwili zawierania Umowy;
8) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogące dotyczyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych, klęski żywiołowe;
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:
a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,
b) będących wynikiem zmiany obowiązujących przepisów oraz zmniejszeniu dofinansowania;
3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć zmiany osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy biorącego udział w realizacji przedmiotu zamówienia,
w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;
3) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.).
7. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć wartości i zakresu zamówienia oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
1) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć zmiany pełnomocnika Wykonawców, którym wspólnie udzielono zamówienie lub Wykonawców, którym wspólnie udzielono zamówienia, w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji niektórych
z Wykonawców, którym wspólnie udzielono zamówienie, z zachowaniem dyspozycji art. 141 ustawy.
9. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) zmiana danych teleadresowych Stron Umowy;
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur);
3) zmiana numerów rachunku bankowego (konta) Wykonawcy określonego w § 3 ust. 7 Umowy.

Szczegółowe warunki zmian umowy zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ (§ 17).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4 20-074 Lublin (II piętro, pokój 212 w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3) faks: (81)4416535 monika.niezgoda@lubelskie.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20- 074 Lublin (I piętro, pokój 128 – KANCELARIA OGÓLNA w budynku przy ul. Lubomelskiej 1- 3).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach inwestycji pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1: Zadanie 1 Projekcja zewnętrzna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na realizacji oraz konfiguracji systemu projekcji zewnętrznej północnej elewacji budynku Centrum Spotkania Kultur. Na system projekcji zewnętrznej składać się będą:
  – Urządzenia źródłowe,
  – System projekcji,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Termin realizacji – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2: Zadanie 2 Wizualizacja zewnętrzna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na realizacji oraz konfiguracji systemu wizualizacji zewnętrznej północnej elewacji budynku Centrum Spotkania Kultur. System wizualizacji oparty będzie o wyświetlacz LED..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Termin realizacji – 20