Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. Przebudowa i modernizacja poddasza…

Elbląg: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. Przebudowa i modernizacja poddasza wraz z montażem windy na potrzeby
zakładu rehabilitacji i dziennego oddziału psychiatrycznego. Modernizacja wolnych pomieszczeń w budynku nr 4 na zakład kriolecznictwa z montażem kriokomory-etap I

Numer ogłoszenia: 24154 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu , ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, faks 55 239 45 77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwojskowy.elblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. Przebudowa i modernizacja poddasza wraz z montażem windy na potrzeby
zakładu rehabilitacji i dziennego oddziału psychiatrycznego. Modernizacja wolnych pomieszczeń w budynku nr 4 na zakład kriolecznictwa z montażem kriokomory-etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja poddasza wraz z montażem windy na potrzeby zakładu rehabilitacji i dziennego oddziału psychiatrycznego. Modernizacja wolnych pomieszczeń w budynku nr 4 na Zakład Kriolecznictwa z montażem kriokomory-etap I
Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem :
Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje roboty budowlane oraz instalacyjne pomieszczeń I piętra – poddasza budynku, a także roboty budowlane i instalacyjne związane z montażem platformy dla niepełnosprawnych w istniejącym szybie windowym. Roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne i teletechniczne) na parterze budynku tylko w zakresie niezbędnym do funkcjonowania pomieszczeń na poddaszu oraz platformy dla niepełnosprawnych.
Załączone przedmiary robót elektrycznych oraz sanitarnych dotyczące parteru mają charakter poglądowy. Z przedmiarów tych należy uwzględnić tylko ten zakres robót elektrycznych oraz sanitarnych, który jest nierozerwalnie związany z prawidłowym funkcjonowaniem pomieszczeń I piętra – poddasza oraz platformy dla niepełnosprawnych.
Załączony przedmiar robót teletechnicznych dotyczy całości budynku (parter i poddasze). Z przedmiaru tego należy do wyceny ująć tylko te pozycje, które dotyczą I piętra.
Oferent ma obowiązek analizy dokumentacji.
Wskazana wizja lokalna w miejscu planowanej inwestycji w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres przedstawia dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 7, 8 i 9.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 – miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót i ich przejęcia w posiadanie przez Zamawiającego.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zamawiający informuje, że powołał pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w pełnym zakresie w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Inwestor Zastępczy reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej – sztuką budowlaną na podstawie odrębnej umowy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium. Kwota wadium wynosi: 19.500,00 zł
Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
KONTO PKO BP S. A. o/Elbląg 10 1020 1752 0000 0502 0163 4666
do dnia 19.02.2016r. do godz. 10:00
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji lub poręczeniach na ręce Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dane i informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 1 SIWZ, dołączonych do oferty według formuły spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie.
   Wykaz wykonanych minimum dwóch robót budowlanych: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, polegających na wykonaniu robót dotyczących remontu lub modernizacji funkcjonującego obiektu użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto obejmującej wykonanie robót: ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan. na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (potwierdzenie spełniania warunku, rozdział VI pkt. 2)
   Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie między innymi kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będący członkiem właściwych izb samorządu zawodowego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada potencjał techniczny.
   Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności tj. dysponowanie:
   a) kierownikiem budowy branży ogólnobudowlanej:
   – posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień ;
   – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
   – będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
   b) kierownikiem robót branży sanitarnej:
   – posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych;
   – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz robót wentylacyjnych;
   – będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
   c) kierownikiem robót branży elektrycznej:
   – posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych;
   – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
   – będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
   Na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (potwierdzenie spełniania warunku, rozdział VI pkt.3)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia.
   Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności tj. dysponowanie:
   a) kierownikiem budowy branży ogólnobudowlanej:
   – posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień ;
   – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
   – będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
   b) kierownikiem robót branży sanitarnej:
   – posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych;
   – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz robót wentylacyjnych;
   – będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
   c) kierownikiem robót branży elektrycznej:
   – posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych;
   – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
   – będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
   Na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (potwierdzenie spełniania warunku, rozdział VI pkt.3)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada zdolność ekonomiczną i finansową.
   Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzając wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł brutto, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (potwierdzenie spełniania warunku, rozdział VI pkt. 4)
   Opłaconą polisę, załącznik przy podpisywaniu umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres gwarancji na wykonane roboty – 20

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwojskowy.elblag.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, Budynek Administracji, I piętro, pokój 106.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Budynek Administracji, I piętro, Kancelaria Szpitala, pokój 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie