Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEroboty budowlano-remontowe polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych

Szczecin: roboty budowlano-remontowe polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych
Numer ogłoszenia: 328258 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 430 91 00, faks 91 430 91 45.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.STBS.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlano-remontowe polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, robót budowlano – remontowych zduńskich, polegających na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ dostępnymi na stronie internetowej: http://www.stbs.pl
2. Szczegółowy zakres robót dotyczący przestawień i postawień pieców określony został w przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ dostępnymi na stronie internetowej: http://www.stbs.pl
3. Zamawiający informuje, że w ramach realizacji niniejszego zamówienia planuje się wykonanie 80 sztuk przestawień oraz 5 sztuk postawień pieców kaflowych. Są to jednak założenia szacunkowe i wielkość ta może być mniejsza, stosownie do postanowień pkt. 4 oraz 5.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia mniejszej niż wskazana w pkt. 3 ilości przestawień pieców, przy czym ilość postawień nie będzie mniejsza niż 70 sztuk.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia mniejszej niż wskazana w pkt. 3 ilości postawień pieców łącznie z tym, że postawień pieców w ogóle nie będzie, w przypadku braku w okresie realizacji umowy zapotrzebowania w tym zakresie.
6. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku gdy zlecona liczba pieców do postawień lub przestawień będzie mniejsza niż wskazana w pkt. 3.
7. Adresy lokali mieszkalnych, w których wykonywany będzie przedmiot zamówienia, określone zostaną w zleceniach jednostkowych przesyłanych przez Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający w ramach niniejszego postępowania może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.26.30-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie od ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia.
   Zamawiający powyższy warunek uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie jw., wykonał co najmniej 2 umowy na co najmniej 40 szt. postawień lub 40 szt. przestawień pieców kaflowych albo 40 szt. postawień i przestawień pieców kaflowych łącznie, wraz z dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania robót zduńskich (uzyskany tytuł czeladniczy, mistrzowski – zdun lub ukończoną szkołę uprawniającą do wykonywania zawodu zdun, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w rzemiośle)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 50 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Okres udzielonej gwarancji – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana treści zawartej umowy może nastąpić w przypadku:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w okresie obowiązywania umowy, na pisemny wniosek w tym zakresie Wykonawcy. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sposób wyżej opisany, Strony wprowadzą zmianę do umowy, która stanowiła będzie podstawę do naliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia w nowej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT;
2) braku możliwości dostania się do lokalu z uwagi na brak udostępnienia lokalu przez lokatora pomimo podjęcia przez Wykonawcę co najmniej dwukrotnej próby ustalenia z lokatorem terminu przestawienia lub postawienia pieca kaflowego;
3) rezygnacji z wykonania części robót, zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu wykonanych robót, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy uzasadniających konieczność ograniczenia zakresu umowy a tym samym wynagrodzenia wykonawcy;
4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu jej wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych;
5) zmiany zakresu robót powierzanych podwykonawcom;
6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
7) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia (zmniejszenie jego zakresu), jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany będzie skutkiem zmiany przepisów prawa lub będzie wynikała z niemożliwości realizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stbs.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin (I piętro) pok nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin (I piętro) pok nr 9 (Sekretariat Zarządu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie