Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERoboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego…

Przeworsk: Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania.
Numer ogłoszenia: 21892 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Przeworska , ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, tel. 016 6487600, faks 016 6487600.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przeworsk.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawie i wbudowaniu materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska , szczegółowy opis przedmiotu przedstawiony jest w dalszej części siwz oraz w przedmiarach robót zamówienia stanowiących załączniki do siwz

Opis:
Zadanie Nr.1 zamówienia: Remont dróg i kanalizacji deszczowej:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie planowanych konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej oraz całoroczne wykonywanie napraw związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich: gminnych i wewnętrznych oraz sieci kanalizacji deszczowej zarządzanych przez Urząd Miasta Przeworska. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie następujących rodzajów robót:

A) Kod CPV- 45.23.31.42-6 – roboty remontowe nawierzchni tłuczniowych i asfaltowych
Zakres tej części zamówienia będzie obejmował :
1) Oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni a następnie ułożenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu, warstwa wiążąca i ścieralna.
2) Naprawę miejscowych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych – będzie odbywać się poprzez wycięcie uszkodzonych fragmentów jezdni, usunięcie powstałego rumoszu , skropienie nawierzchni i krawędzi emulsją asfaltową, wypełnienie ubytków masą asfaltową , uwałowanie nawierzchni oraz pokrycie emulsją i grysem krawędzi naprawianego miejsca.
3) Naprawa spękanych i pokruszonych nawierzchni na dużych powierzchniach – będzie się odbywać poprzez mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, pokrycie jej emulsją zwiększającą przyczepność , wyprofilowanie nawierzchni oraz wykonanie nakładki z masy asfaltowej drobnoziarnistej o grubości 3 cm.
4) Naprawa miejscowych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowych zamkniętych grysem polegać będzie na mechanicznym oczyszczeniu uszkodzenia , wyrównaniu krawędzi wraz z uzupełnieniem tłucznia , zaklinowaniem klińcem i uwałowaniem oraz dwukrotne pokrycie całej naprawianej nawierzchni emulsją asfaltową z posypaniem grysem bazaltowym.
5) Regeneracja nawierzchni emulsją polegać będzie na oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni , pokrycie nawierzchni emulsją asfaltową , zasypanie grysem bazaltowym o granulacji 2-5 mm , ponowne pokrycie emulsją , zasypanie piaskiem i uwałowanie.
B) Kod CPV- 45.23.32.22-1 – roboty budowlane w zakresie nawierzchni brukowych:
Zakres tej części zamówienia będzie obejmował:
1) Rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o grubościach 6 i 8 cm ,
2) Wymianę krawężników drogowych i zieleńcowych oraz zabezpieczenie skarp palisadą betonową i płytami ażurowymi.
3) Naprawa nawierzchni brukowych polegająca na wymianie uszkodzonych elementów bruku i przełożeniu nawierzchni wraz z regulacją wysokości miejscach zaniżonych.
C) Kod CPV- 45.23.24.10-9 – roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej.
Zakres tej części zamówienia będzie obejmował :
1) Regulacja i naprawa urządzeń wodno – kanalizacyjnych polegać będzie na odkuciu urządzenia (skrzynki, kraty itp.) , ewentualnej wymianie na nowe, ustawienia na odpowiednim poziomie , obetonowanie oraz naprawę nawierzchni wg technologii wskazanej w części dotyczącej napraw nawierzchni,
2) Przebudowa osadników krat ściekowych wraz z wymianą przykanalików z rur betonowych na rury PCV. Naprawa uszkodzeń przykanalików krat ściekowych polegać będzie na wykonaniu wykopu w miejscu uszkodzenia , wyjęciu uszkodzonego odcinka rurociągu , zamontowanie nowego odcinka rurociągu z PCV wykonanie połączeń zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu , wykonanie podbudowy z tłucznia i naprawie nawierzchni wg technologii odpowiedniej do nawierzchni drogowej .
3) Oczyszczanie i odmulanie kanałów deszczowych poprzez ich mechaniczne udrożnienie wraz z odwozem osadu oraz inspekcją video kanału po oczyszczeniu.
D) Kod CPV- 45.23.31.50-5 – oznakowanie uliczne.
Zakres tej części zamówienia będzie obejmował :
1) Wykonywanie drobnych napraw, renowacja i uzupełnienie oznakowania itp. roboty mające na celu utrzymanie właściwego stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej.
2) Naprawa i wymiana zniszczonych znaków drogowych. Przewiduje się wymianę tarcz znaków drogowych , wymianę kompletnych znaków wraz ze słupkiem z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm i fundamentem betonowym.
3) Odnowienie tarcz polegać będzie na oczyszczeniu mechanicznym tarczy, pomalowanie farbami chlorokauczukowymi podkładowymi i naklejeniu symboli z folii odblaskowej typ 2 . Wymieniane tarcze znaków powinny odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 (Dz. U. Nr 220 poz 2181) w sprawie znaków drogowych , powinny być wykonane z blachy ocynkowanej , odporne na złamanie poprzez odpowiednie gięcia krawędzi. Tarcze znaku typ M. Odnowienie i malowanie oznakowań poziomych . Przewidywane jest malowanie oznakowań farbą chlorokauczukową odblaskową w kolorach białych.
4) Wykonywanie innych czynności naprawczych wynikających ze stanów awaryjnych nawierzchni pasa drogowego,
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy udzielenia gwarancji za wady w wykonaniu robót na okres nie krótszy niż 24 miesięcy,
3. Szczegółowe wykazy przewidywanych do wykonania w okresie obowiązywania umowy robót zostały określone w przedmiarach robót które są załącznikami do siwz.. Zakresy rzeczowe zostały określone jako maksymalne dla każdej części zamówienia a wielkości faktyczne zostaną ustalone w kosztorysie wykonawczym w trakcie realizacji umowy.
4. Zakresy robót będą ustalane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i zlecane w zależności od występujących potrzeb w okresie obowiązywania umowy.
5. Wszystkie roboty będą prowadzone na drogach klasy L i D, o czynnym ruchu, w związku z tym faktem wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje wzorcowy projekt oznakowania robót i przedłoży zamawiającemu do akceptacji. Koszt oznakowania i zabezpieczenia robót należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania remontów.
6. Wykonawca będzie musiał przystąpić do wykonania prac niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, niezależnie od ilości zleconych robót oraz prowadzić prace nieprzerwanie do czasu wykonania całego zlecenia.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie na placu budowy od momentu rozpoczęcia robót do czasu ich protokolarnego odbioru.

Zadanie Nr.2 zamówienia – Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego:

1. Zamówienie obejmuje dostawę rozładunek, rozsypanie i zagęszczenie następujących materiałów :
– tłuczeń kamienny sortowany o granulacji 31,5 – 63 mm, w ilości 438 Mg
– kliniec kamienny sortowany o granulacji 4,00 – 31,5 mm, w ilości 738 Mg
2. Do obowiązków wykonawcy będzie należeć:
a) zakup materiałów zgodnie ze specyfikacją ,
b) dostarczenie własnym staraniem i na własny koszt do miejsca przeznaczenia- drogi miejskie na terenie Przeworska,
c) rozładowanie, przygotowanie dróg do rozsypania kamienia poprzez wyrównanie, rozsypanie i zagęszczenie kamienia drogowego na wskazane odcinki drogowe,
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na dostarczone materiały na okres 12 miesięcy od daty protokolarnego przekazania całej dostawy.
4. Realizacja dostaw będzie się odbywać w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do godz. 15:30 z wyjątkiem sobót . Dostawy będą zgłaszane do zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Zamawiający może ograniczyć usługi związane z rozsypaniem i zagęszczeniem kamienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamówienie będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, będzie udzielone w przypadku wygospodarowania dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego i nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.24.10-9, 45.23.31.50-5, 44.11.31.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
   a) złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.3 do siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca;
   1. Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę o wartości całkowitej nie mniejszą niż 80 tyś. zł. Zamawiający uzna również doświadczenie jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie o którym mowa wyżej przy realizacji mniejszych dostaw których łączna wartość nie będzie niższa niż wskazana wyżej – dotyczy zadania nr.2
   Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji:
   a) wykazu dostaw sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ – oryginał)
   oraz
   b) dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty
   2. Złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.3 do SIWZ
   Uwaga: warunek dotyczy zadania nr.2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
   a) złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.3 do siw

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca

   1.Złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.3 do SIWZ
   2. Wykaże że dysponuje jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia wynikające z przepisów Prawa budowlanego oraz przynależności do Izby Samorządu Zawodowego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej czterema osobami do prac drogowych .
   3. Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane przed wejściem w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn.zm.). Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymagane dla robót objętych opisem przedmiotu zamówienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), tj. ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), w przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi, określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

   Uwaga: warunek dotyczy zadania nr.1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
   a) złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.3 do siw

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  zgodnie z wymaganiami siwz

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Kosztorys ofertowy – szczegółowy

3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej),

oraz pozostałe zgodnie z wymaganiami siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) dopuszcza się możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
a) zmiany zakresu rzeczowego poszczególnych elementów zamówienia nie powodujących przekroczenia kwoty umownej
b) wykonania robót zamiennych i w związku z tym korekty wynagrodzenia
c) zmiany osób kierujących i nadzorujących wykonaniem zamówienia z zachowaniem warunku, że zmienione osoby wykażą się kwalifikacjami co najmniej równymi jakimi dysponowały osoby dotychczas zatrudnione .
2. Strony ustalają możliwości zmiany umowy w przypadkach:
a) konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa , norm i standardów , zmianami w wiedzy technicznej , decyzjami organów zarządzających drogami.
b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na brak możliwości prowadzenia robót np. długotrwałe intensywne opady trwające nieprzerwanie powyżej 14 dni i powodujące konieczność przerwania robót na czas niezbędny do osuszenia zalanego terenu.
c) wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie niektórych robót w przypadkach, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego , lub wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
d) zaistnienia zdarzeń niezależnych od woli stron mających obiektywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wszelkie zmiany umowy muszą być wyrażone na piśmie , pod rygorem nieważności.
4. Warunkiem dokonania wszystkich zmian będzie nieprzewidywalność sytuacji powodującej zmianę w chwili podpisywania umowy , lub zmiana będzie korzystna dla zamawiającego
5. Projekt umowy jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Zamawiający będzie żądał podpisania umowy zgodnie z postanowieniami zapisanymi w projekcie załączonym do specyfikacji.
6. Zamawiający może ograniczyć zakres rzeczowy na niektórych częściach zamówienia a zwiększyć na innych w ramach kwoty umownej. Zmiany te będą dokonywane, w przypadku okoliczności których nie można przewidzieć w chwili podpisywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przeworsk.um.gov.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 37-200 Przeworsk ul.Jagiellońska 10 pokój nr.122.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 10:00, miejsce: 37-200 Przeworsk ul.Jagiellońska 10 pokój nr.103 (kancelaria ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont dróg i kanalizacji deszczowej:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu przedstawiony jest w i siwz oraz w przedmiarach robót zamówienia stanowiących załączniki do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.23.24.10-9, 45.23.31.50-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. OKRES GWARANCJI – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu przedstawiony jest wi siwz oraz w przedmiarach robót zamówienia stanowiących załączniki do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji – 10