Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERozbiórka budynku mieszkalnego nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach, …

Rzeszów: Rozbiórka budynku mieszkalnego
nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach,
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie,
na działce nr ewid. 283/41

Numer ogłoszenia: 15746 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie , ul. A. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 853 78 00, faks 17 853 78 16.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku mieszkalnego
nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach,
gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie,
na działce nr ewid. 283/41.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
– odłączenie i likwidacja zasilania elektrycznego rozbieranej części budynku;
– odłączenie instalacji wod-kan. w rozbieranej części budynku;
– rozbiórka pokrycia dachowego;
– rozebranie elementów dachu (deskowania, więźb, rozebranie belek stropowych);
– ułożenie uzyskanych materiałów drewnianych z rozbiórki w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w pobliżu budynku, z przeznaczeniem do dalszego ich
zagospodarowania;
– rozbiórka murów i słupów z cegły, pustaków i innych materiałów;
– rozbiórka podłóg wewnątrz budynku;
– rozbiórka kominów, pieców kaflowych, skucie posadzek i fundamentów;
– wywóz papy z pokryć dachowych do utylizacji,
– wywóz gruzu poza teren rozbiórki. Miejsce i organizacja wywozu na koszt Wykonawcy
robót;
– uporządkowanie i wyrównanie terenu po rozbiórce;
– opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu wykreślenia
rozebranego obiektu z mapy ewidencyjnej i ewidencji budynków.
3.Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca, jeśli zajdzie konieczność, zastosuje
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.)
oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
4.Szczegółowy zakres robót precyzują:
– specyfikacja techniczno-ekonomiczna – projekt robót rozbiórkowych wraz
z dokumentacją fotograficzną (Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia),
– przedmiar robót – Załącznik B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na
stronie internetowej Zamawiającego (www.anr.gov.pl) oraz może być nieodpłatnie
przekazana Wykonawcy na jego wniosek..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego
   załącznik nr 2 do oferty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego
   załącznik nr 2 do oferty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego
   załącznik nr 2 do oferty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego
   załącznik nr 2 do oferty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego
   załącznik nr 2 do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o /Formularz oferty/ (Załącznik D do specyfikacji) oraz zawierać niżej wymienione Załączniki do oferty:

Załącznik Nr 1


Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót, specyfikację techniczno-ekonomiczną – projekt robót rozbiórkowych , warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym i te, o których mowa w pkt VII, ppkt 4 SIWZ.

Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Załącznik Nr 4 – a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b/ Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych zgodnie z ppkt a dokumentów, wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Załącznik nr 5 Wykaz dokumentów zastrzeżonych, jako /tajne/. Objęte wykazem dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie.
Brak załącznika oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Załącznik nr 6 Pełnomocnictwo stosownie do postanowień zawartych w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 7 Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.

2. Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może
zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, które ze złożonych informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy j.w.
3. Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt VIII. 1 Załącznik
nr 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w
ppkt 1, zastępuje się je dokumentem, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. Dokument taki powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

4. Wymagania ogólne dotyczące sporządzenia oferty.
1) Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i należy ją sporządzić na lub w oparciu o załączony /Formularz oferty/ (Załącznik D do SIWZ). Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt VIII.1, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Oświadczenia Wykonawców (np. Załącznik Nr 2), pełnomocnictwo Wykonawców występujących wspólnie i ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę powinny być przedłożone w oryginale,
3) Ofertę składa się w formie pisemnej.
4) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.
5) Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem) w 1 egzemplarzu. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
6) Oferta, załączniki, oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów, wymagane jest złożenie dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
8) Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
9) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10) Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt. Zamawiający na życzenie Wykonawcy przystępującego do przetargu umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, której koszty ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt
z pracownikiem OT w Rzeszowie p. Lucjanem Żmuda, tel. 17 8537 835.
5.Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę polegającego na
zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy prawo
zamówień publicznych.
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach, zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2) Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3) Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać, kto jest podmiotem
przyjmującym zasoby, podmiot oraz zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, w jaki
sposób będzie ono wykonywane, a także jakiego okresu zobowiązanie dotyczy.
4) Kopie dokumentów dotyczących podmiotu, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot.
6. Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej
Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych), ewentualnie przedłożyć umowę
spółki lub Uchwałę Wspólników określającą zakres uprawnień do reprezentowania
spółki przez wspólników (art. 865 KC).
3) Postanowienia specyfikacji dotyczące Wykonawców występujących wspólnie stosuje
się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.
4) Zgodnie z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy występujący
wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane łącznie przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być podpisane przez
ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane
oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą.
6) Kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument lub oświadczenie dotyczy.
7) Oferta winna być sporządzona według następujących zasad:
a) formularz oferty i Załączniki nr 1, 2, 5, 6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia składają łącznie podpisane przez pełnomocnika,
z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo określone w art.23 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Załącznik nr 6) winno być podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do reprezentowania każdego z Wykonawców,
b) Załączniki nr 3, 4, 7 winny pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 75
 • 2 – Termin – 25

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w § 13 umowy (Załącznik C do SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. A. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów
pok. nr 215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. A. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów
kancelaria pok. nr 112.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie