Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERozbudowa budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie

Nieporęt: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie
Numer ogłoszenia: 18938 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta , Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie, tel. 022 7670416, 7670442, faks 022 7670441.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. KOD CPV: 45215000-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ, KREMATORIÓW ORAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
2. Zamówienie obejmuje rozbudowę budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie o nową część oraz związaną z tą rozbudową przebudowę istniejącego budynku Urzędu Gminy. Projektowany budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, zlokalizowany bezpośrednio przy ścianie budynku istniejącego, jako odrębna strefa pożarowa. Połączony funkcjonalnie z budynkiem istniejącym. Zlokalizowany na działkach nr 128/9, 128/10, 128/6, 128/11 przy Pl. Wolności w miejscowości Nieporęt, gmina Nieporęt. W pierwszym etapie robót wykonana zostanie rozbudowa budynku Urzędu Gminy a jej zakończenie zostanie potwierdzone prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie. Prace związane z połączeniem części rozbudowywanej i istniejącego budynku Urzędu Gminy będą wykonywane w obiekcie funkcjonującym w uzgodnieniu i dostosowaniu do godzin pracy urzędu. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowania nastąpi przeniesienie Urzędu ze starej części do nowej. Przeniesienie mebli i wyposażenia z istniejącej części do nowej będzie należało do obowiązków Wykonawcy. W drugim etapie, po przeniesieniu mebli i wyposażenia do rozbudowanego budynku z części istniejącej, wykonana zostanie modernizacja instalacji teletechnicznej w istniejącym budynku Urzędu Gminy zgodnie z dokumentacją.
Dane podstawowe obiektu:
Pow. całkowita: 1.090,47,00 m2
Pow. użytkowa: 925,56 m2
Kubatura: 3.820,00 m3
3. Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem opisany jest w Dokumentacji projektowej, na którą składa się: projekt budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze, wykonawcze zamienne i uzupełniające do projektu wykonawczego w branży budowlanej tj. Projektem uzupełniającym ze zmianami funkcjonalnymi do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy Urzędu Gminy w Nieporęcie; branży elektrycznej tj. Projektem wykonawczym zamiennym – instalacje elektryczne wewnętrzne, w branży sanitarnej tj. Projektem budowlanym i wykonawczym zamiennym wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, ppoż, c.o., wody lodowej, klimatyzacji oraz wentylacji i Projektem budowlanym i wykonawczym wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i w branży teletechnicznej tj. Projektem budowlano-wykonawczym oraz PBW zamienny adaptacji pomieszczenia na serwerownię na I piętrze istniejącego budynku Urzędu Gminy i PBW zamienny – Projekt konstrukcji wsporczej pod centralę nawiewno-wywiewną na dachu budynku, sporządzonymi przez Biuro Architektoniczne Abrys s.c, która obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, teletechniczne, sanitarne, elektryczne, drogowe oraz projekt wnętrza wybranych przestrzeni i pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie sporządzony przez firmę dwa studio Stanisław Leszczyński który obejmuje wykończenie wnętrz z opisem wyposażenia.
4. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na:
1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych
d) drogowej
2) zapewnieniu obsługi geologicznej, geodezyjnej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
3) zapewnieniu niezbędnych mediów do należytego prowadzenia budowy (w tym zapewnieniu zasilania elektrycznego na potrzeby budowlane – prąd budowlany);
4) wykonaniu szczegółowego harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, zawierającego opis sposobu organizacji robót z podziałem na branże ze wskazaniem liczby pracowników dla poszczególnych branż i sposobu koordynacji międzybranżowej robót.
5) przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, kompletu dokumentów i oświadczeń opisanych w ustawie Prawo budowlane.
6) przeniesieniu mebli i wyposażenia z istniejącej części do nowej – po zakończeniu robót
7) uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części Urzędu.
8) stałej obecności kierownika robót w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
6. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji technicznej.
7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom (wzór dokumentu określa załącznik nr 6 do SIWZ).
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dotycząca robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiące załączniki nr 11 do SIWZ, przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz dodatkowe uszczegółowienie przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 12.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zlecenie zamówień uzupełniających związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w istniejącym budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 16.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości
70 000,- zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art.45 ustawy):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Legionowie O/Nieporęt nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminem składania ofert.
5.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym
1)w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich,
2)dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
6.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizował co najmniej dwa podobne zamówienia tzn. rozbudowę lub budowę obiektów użyteczności publicznej o kubaturze budynku min. 3800 m3 przy każdym zamówieniu oraz o wartości min. 3 000 000 zł brutto przy każdym zamówieniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • – kierownik budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   – kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych,
   – kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych,
   – kierownika robót drogowych posiadający uprawnienia w zakresie budowy dróg.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion zł)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie, które części zamówienia Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom;
b) formularz cenowy wykonany w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, stanowiący podstawę określenia ofertowej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego oraz bazę kosztowo – cenową (podstawę) dla wyceny przedmiaru, z zastrzeżeniem że w formularzu cenowym musi być uwzględniony koszt wszystkich robót, materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres udzielonej rękojmi za wady – 5
 • 3 – Okres udzielonej gwarancji – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o ile okoliczności te skutkują brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminie. Okolicznościami takimi będą w szczególności: warunki atmosferyczne, warunki terenowe, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, przedłużające się procedury i uzgodnienia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, koniecznością wykonania projektu zamiennego do pozwolenia na budowę oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, koniecznością wprowadzenia do realizowanego projektu zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, okoliczności związane z koniecznością wykonania robót uzupełniających, wynikną okoliczności wstrzymania robót w związku z koniecznością zachowania ciągłości pracy Urzędu Gminy,
4. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, możliwa jest zmiana technologii wykonywania robót. Zmiana jest dopuszczalna jedynie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie od przewidzianego w projekcie a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku – gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół konieczności a następnie dostarcza Wykonawcy dokumentację projektową.
6. Konieczności wykonania Robót zamiennych:
a) Jeżeli z przyczyn natury technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej lub sprzętowej (rodzaj, typ, model sprzętu), pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę zmiany, urządzenie lub urządzenia będą nowszą wersją urządzenia lub urządzeń wskazanych w części przedmiotu zamówienia (co oznacza że będą miały identyczne lub lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian), a także w wyniku regulacji wewnętrznych Zamawiającego, będzie konieczna albo obiektywnie zasadna zmiana w rozwiązaniach projektowych ujętych w Dokumentacji projektowej, a zmiana ta nie wykroczy poza zakres prac składających się na przedmiot Umowy i jest związana z:
– koniecznością dostosowania robót do nowych wymagań wynikających ze zmienionych w czasie realizacji robót przepisów prawa lub
– potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa realizowanych robót lub
– usprawnienia procesu budowy lub
– zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat w inwestycji Zamawiającego,
Strony bezzwłocznie uzgodnią wszystkie warunki wykonania Robót zamiennych, a jeżeli ich wykonanie będzie skutkować koniecznością przedłużenia terminu wykonania Umowy, Strony uzgodnią również jego przedłużenie.
b) Uzgodnienie warunków wykonania Robót zamiennych nastąpi poprzez:
– sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres Robót zamiennych oraz uzasadnienie opisujące podstawy konieczności lub celowości zmian,
– wykonanie odpowiednio do zakresu zmian projektu zamiennego lub opisu proponowanych zmian wraz z potrzebnymi rysunkami i uzyskanie akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz zatwierdzenie go przez Zamawiającego,
– sporządzenie kosztorysu różnicowego,
– zawarcie przez Strony aneksu do Umowy.
c) Wynagrodzenie za Roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporządzonego w tym celu przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, następnie zweryfikowanego przez Zamawiającego. Kosztorys różnicowy Wykonawca sporządzi na podstawie stawki robocizny i narzutów do kosztorysowania zastosowanych przy sporządzaniu oferty, a ceny materiałów – o ile nie występują w kosztorysach ofertowych – według cen rynkowych, nie wyższych niż średnie ceny określone w obowiązującym w tym okresie kwartalniku cenowym Sekocenbud lub Orgbud. Kosztorys różnicowy ma zawierać pozycje kosztorysu ofertowego robót pierwotnych, tj. objętych Dokumentacją projektową oraz pozycje kosztorysowe Robót zamiennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu robót pierwotnych
d) Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu Robót zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia za cały przedmiot Umowy, przy czym zwiększenie wysokości wynagrodzenia może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy zmiana jest konieczna.
e) Postanowienia lit. a – d nie uchybiają postanowieniom Umowy nakładającym na Wykonawcę obowiązek przeciwdziałania niebezpieczeństwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko powstania szkody.
7. Konieczność odstąpienia od realizacji części przedmiotu Umowy:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części przedmiotu Umowy i jest w związku z tym uprawniony odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy kwotę, jaką Wykonawca zaoszczędziłby z powodu niewykonania tej części.

8. Konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy:
a) jest możliwe, jeżeli w czasie realizacji Umowy zaistnieją przypadki:
– opóźnienia przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– konieczne będzie wykonanie przez Wykonawcę, w ramach odrębnych umów, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – jeżeli wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego,
– zaistnieją przypadki siły wyższej lub zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie Obiektu, uniemożliwiające realizację prac w Obiekcie,
– zostaną stwierdzone wady Dokumentacji projektowej uniemożliwiające realizację prac lub zagrażające bezpieczeństwu realizacji prac i wystąpi konieczność ich wstrzymania, o ile Wykonawca wykaże, że wstrzymanie wykonania tych prac uniemożliwia mu terminowe zakończenie przedmiotu umowy,
– jeżeli w trakcie realizacji prac wystąpi konieczność ich wstrzymania na okres nie krótszy niż 8 godzin, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. technicznych lub organizacyjnych – zależnych od Zamawiającego, wówczas termin zakończenia umowy ulega przedłużeniu o okres wstrzymania prac. Wstrzymanie to nastąpi wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– zostanie wydana decyzja administracyjna nakazująca wstrzymanie robót na określony czas, skutkujące koniecznością przedłużenia terminu wykonania Umowy.
b) Przedłużenie terminu wykonania Umowy wymaga równocześnie wydłużenia przez Wykonawcę okresu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na nowy okres.
9. Jeżeli w czasie realizacji Umowy, Wykonawca nie będzie mógł zainstalować urządzeń lub wbudować materiałów opisanych w Dokumentacji projektowej ze względu na zaprzestanie przez producenta produkcji urządzenia lub materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta urządzenia lub materiału o parametrach i cechach eksploatacyjnych i użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych, wówczas Wykonawca złoży Zamawiającemu (koordynatorowi nadzoru) wniosek o akceptację zmiany urządzenia lub materiału, podając szczegółowe uzasadnienie zmiany. W takim przypadku akceptacja zmiany urządzenia lub materiału może nastąpić pod warunkiem zachowania wynagrodzenia ustalonego Umową, w formie wpisu inspektora nadzoru do dziennika budowy, bez konieczności zmiany Umowy.
10. Zmiany wynikające z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp
1) W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.);
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
c) podatku od towarów i usług
o ile zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w pkt 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w pkt 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń np. takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych;
b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
c) szczegółową kalkulację proponowanej zamiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje.
4) W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
11. Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu Robót zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia za cały przedmiot Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieporet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nieporęt
Plac Wolności 1
05-126 Nieporęt.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2016 godzina 09:15, miejsce: Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie