Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach…

Michałowice: Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach – nr sprawy: ZP.271.2.42.2015.
Numer ogłoszenia: 304200 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218754 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach – nr sprawy: ZP.271.2.42.2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy parkingu przy ul. Kuchy oraz wykonanie 100 m odcinka ul. Przytorowej w Regułach, w tym: – roboty drogowe: rozebranie 35 m2 nawierzchni z kostki brukowej, 47 mb obrzeży, wykonanie 1.210 m2 nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm, 300 mb krawężników na ławie betonowej, 200 mb obrzeży, 105 mb ścieków z kostki bet. gr. 6 cm (2 rzędy), regulacja 5 szt. studzienek i zaworów, instalacja 14 szt. znaków na 10 szt. słupków, 10 m2 oznakowania poziomego, – roboty odwodnieniowe: wykonanie 1 szt. wpust deszczowego DN 500, 3 szt. ścieków skarpowych, 109 m2 umocnienia dna i skarp rowu płytami betonowymi prefabrykowanymi UWAGA! 1) W zakresie Wykonawcy jest również aktualizacja stałej i czasowej organizacji ruchu. 2) Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy. 3) Wszystkie materiały, pochodzące z rozbiórek oraz nadmiar gruntu Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie, poza terenem Gminy Michałowice. 4) Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: lub równoważne. 5) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: – STWiORB: załącznik nr A – dokumentacji projektowej: załącznik nr B Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić bezpieczną organizację prac, b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę, c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu, e) nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntu. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, f) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, g) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części, h) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ROKOM Sp. z o.o., ul. Myśliborska 53, 03-128 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 488605,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 183520,81

  • Oferta z najniższą ceną: 183520,81 / Oferta z najwyższą ceną: 257987,21

  • Waluta: PLN .