Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP nr 96 przy ul….

Warszawa: Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 24288 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów , al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5457100, faks 022 5457291.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie.

1. Informacje ogólne
Teren inwestycji położony jest przy ul. Sarabandy 16/22, na działce nr 31 z obrębu
1-09-66 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Działka stanowi własność m.st. Warszawy

Wejście główne znajduje się w istniejącym budynku szkolnym, od ul. Sarabandy.
Projektowany jednokondygnacyjny budynek sali gimnastycznej o wym. 12,00 x 24,00 x 7,20 m zlokalizowano od strony wschodniej istniejącego kompleksu budynków szkolnych, zaplecze obejmujące zespół przebieralni i natryskowni zaprojektowano od strony północnej tego kompleksu. Od strony północnej zaprojektowano również wejście z pochylnią dla niepełnosprawnych.

2. Dane techniczne projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem

Parametry projektowanej rozbudowy:
– powierzchnia zabudowy – 567,61 m²
– powierzchnia użytkowa – 474,32 m²
– powierzchnia całkowita – 567,61 m²
– kubatura – ok. 4019,00 m³

3. Zakres robót budowlanych:

1) roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej sali gimnastycznej kolidującej z nowoprojektowaną salą gimnastyczną,
2) roboty budowlane związane z nową salą gimnastyczna oraz zapleczem,
3) roboty instalacyjne w części nowoprojektowanej z dowiązaniem do istniejącego układu:
– instalacja wody zimnej
– instalacja p.poż.
– instalacja wody ciepłej;
– kanalizacja sanitarna;;
– instalacja centralnego ogrzewania z własnej kotłowni zasilanej gazem,
– instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
– instalacje elektryczne;
4) Roboty wykończeniowe i odtworzeniowe.

Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć a w przypadku uszkodzenia odtworzyć.

Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia istniejącego wyposażenia szkoły.
Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. Wymagania związane z realizacją zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy – w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę kierującą wykonaniem robót budowlanych (kierownika budowy) na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz:
a) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
b) projekty budowlano-wykonawcze (architektury, instalacji centralnego ogrzewania, elektryczny, konstrukcji, rozbiórki, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod – kan oraz c.c.w., zagospodarowania działki) – załącznik nr 8a do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy;
c) przedmiary robót (budowlany, instalacji centralnego ogrzewania, elektryczny, wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan i c.c.w.) – załącznik nr 8b do SIWZ;
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (budowlana, instalacji centralnego ogrzewania, elektryczna, wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan i c.c.w.) – załącznik nr 8c do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy
e) badania geotechniczne – załącznik nr 8 d do SIWZ;
f) ekspertyza budowlana – załącznik nr 8 e do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na wykonaniu robót będących powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.21.22.22-8, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). Wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) co najmniej jedno zamówienie (umowę) polegające na wykonaniu roboty budowlanej w zakresie budowy² budynku użyteczności publicznej³ o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m³.

   UWAGA!
   ¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
   ² Pod pojęciem budowy należy rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn.zm.). Zamawiający dopuszcza roboty budowlane związane z rozbudową/odbudowa/nadbudową istniejących budynków, jeżeli kubatura nowo powstałej części budynku (tj. rozbudowy/odbudowy/nadbudowy) była nie mniejsza niż 2 000 m3
   ³ Definicja budynku użyteczności publicznej określona została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r., poz. 1422), tj. przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

   Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w sekcji III pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
   a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., Nr 1409 z późn. zm);
   oraz
   b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., Nr 1409 z późn. zm);
   oraz
   c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., Nr 1409 z późn. zm);

   Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumencie wyszczególnionym w sekcji III pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6.1) Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, o których mowa w sekcji III.4.1) Ogłoszenia są:
a) poświadczenie;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). Ww. dokumenty muszą zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

III.6.2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych – innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim/i stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.6.3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.6.4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Oświadczenie wymienione w pkt III.4.1) Ogłoszenia w zakresie: art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie (podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. uprawnionych ich przedstawicieli lub przez umocowanego Pełnomocnika), potwierdzając iż określone przez Zamawiającego warunki spełniają razem.
2. Dokumenty wymienione w pkt III.4.1) Ogłoszenia winien przedłożyć jeden albo więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łączne spełnianie warunku, którego dotyczy.
3. Oświadczenie wymienione w pkt III.4.2.) Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby niniejszy dokument został złożony wspólnie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lecz w takiej sytuacji na niniejszym dokumencie wymagany jest podpis każdego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
4. Dokument wymieniony w pkt III.4.2) Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Dokument (odpowiedni) o którym mowa w pkt III.4.4) Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby niniejszy dokument został złożony wspólnie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lecz w takiej sytuacji na niniejszym dokumencie wymagany jest podpis każdego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres udzielonej gwarancji – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w następujących przypadkach:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie wydłużenia terminu zakończenia Przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1:
1) w sytuacji opisanej w § 2 ust. 3 wzoru umowy,
2) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w trakcie realizacji robót, których realizacja ma wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres wydłużenia terminu realizacji nastąpi o okres potrzebny do zrealizowania ww. robót zamiennych,
3) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych w trakcie realizacji robót, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
4) w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, z zastrzeżeniem, że okres wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy nastąpi o okres trwania przerw w realizacji robót spowodowanych ww. warunkami pogodowymi i przerwy te są udokumentowane odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie wystąpienia robót zamiennych bez zmiany wynagrodzenia, z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1:
1) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
2) w przypadku, gdy wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
3) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór zamówienia ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
6. Sytuacji opisanej w § 7 ust. 4 – 8 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: – osobiście w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61 pok. nr 334..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 10:30, miejsce: SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO PRZY AL. KEN 61, WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, POK. NR 407.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
– w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Adriana Sędzimierz – inspektor w Wydziale Infrastruktury
faks: 22/443-72-20
– w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
Aneta Gołębiewska – inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
faks: 22/ 443-73-32;
e-mail: zam_publ@ursynow.pl

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej – pok. nr 424..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie