Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERozbudowa systemu RATUSZ – zakup dodatkowych 2 licencji programu Posesja

Chorzów: Rozbudowa systemu RATUSZ – zakup dodatkowych 2 licencji programu Posesja
Numer ogłoszenia: 17876 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 32 4165000, faks 32 4165639, 32 4165640

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa systemu RATUSZ – zakup dodatkowych 2 licencji programu Posesja.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu RATUSZ – zakup dodatkowych 2 licencji programu Posesja służącego do naliczania podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.44.30.00-5, 72.26.20.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Firma REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. posiada autorskie prawa majątkowe do pakietu oprogramowania RATUSZ, zaś Urząd Miasta Chorzów korzysta z systemu na podstawie licencji.
  Z uwagi na fakt, iż REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na mocy postanowień umownych, jak również przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do ww. oprogramowania jest tym samym jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z przepisami czynności, takie jak rozbudowa, modyfikacja, konserwacja, nadzór autorski, serwis oprogramowania, objęte są ochroną prawno-autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania.
  W zaistniałej sytuacji jedynym trybem, w którym możliwe jest wyłonienie wykonawcy przedmiotowych usług, jest tryb zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), w związku z faktem, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych istnieje tylko jeden wykonawca, firma REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o., która może zrealizować przedmiotowe zamówienie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • REKORD systemy Informatyczne sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko – Biała, kraj/woj. śląskie.