Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESkład, wydruk i dostawa publikacji zamawianych na potrzeby realizowanego przez PSW im….

Biała Podlaska: Skład, wydruk i dostawa publikacji zamawianych na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pn. Stworzenie transgranicznej platformy Biznestrans promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań
Numer ogłoszenia: 343812 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276532 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 344 99 00, faks 83 344 99 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Skład, wydruk i dostawa publikacji zamawianych na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pn. Stworzenie transgranicznej platformy Biznestrans promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Skład, wydruk i dostawa publikacji zamawianych na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pn. Stworzenie transgranicznej platformy Biznestrans promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Przedmiot niniejszego postępowania zamawiany jest na potrzeby projektu pt. Stworzenie transgranicznej platformy BIZNESTRANS promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań (Creating cross-pltform Biznestrans promoting and supporting cooperation between business and academic institutions in the direction of better links) zgodnie z umową nr IPBU.01.01.00-06-717/11-00 z dnia 12.11.2013r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Partner Poligrafia, Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46529,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2888,34

  • Oferta z najniższą ceną: 2631,60 / Oferta z najwyższą ceną: 17013,36

  • Waluta: EUR .