Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESprzątanie i utrzymanie czystości plaży i wejść plażowych na Kąpielisku Morskim Świnoujście…

Świnoujście: Sprzątanie i utrzymanie czystości plaży i wejść plażowych na Kąpielisku Morskim Świnoujście , oraz parkingu Ku Morzu w Świnoujściu
Numer ogłoszenia: 12016 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189163 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji “Wyspiarz”, ul. Jana Matejki 22, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 3213781, faks 0-91 3213781.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie i utrzymanie czystości plaży i wejść plażowych na Kąpielisku Morskim Świnoujście , oraz parkingu Ku Morzu w Świnoujściu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia była realizacja 2 zadań: 1. sprzątania, utrzymania czystości terenu plaży i wejść plażowych (w tym odpiaszczanie ciągów komunikacyjnych i wejść plażowych) w Świnoujściu w obszarze Kąpieliska Morskiego Uznam, wraz z transportem odpadów z plaży do miejsca przeładunku w okresach: a) od 01 maja 2016 r. do 30 września 2016 r. b) od 01 maja 2017 r. do 30 września 2017 r. c) od 01 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. 2. sprzątania, utrzymania czystości terenu (wraz z mechanicznym odśnieżaniem) parkingu w Świnoujściu ul. Ku Morzu, oraz przyległej drogi wjazdowej na plażę, wraz z wywozem odpadów z parkingu do miejsca zdania odpadów w okresie: a) od 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.68.00.00-7, 90.51.00.00-5, 90.52.43.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Remondis Szczecin Sp. z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71-005 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 491500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 491500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 491500,00

  • Waluta: PLN .